دیپلماسی ایرانی از سیاست به اقتصاد میچرخد

با‹تشکیل‹معاونت‹اقتصادی‹و‹تغییر‹در‹ساختار‹وزارت‹امور‹خارجه‹

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

رواب//ط بینالملل//ی و تحریمه//ا بزرگترین چالش دولت یازدهم برای پیش//برد اه//داف بود که با کلید دیپلماسی سیاسی و نقشآفرینی وزارت امور خارجه این مانع بزرگ از س//ر راه بر داش//ته ش//د. اکنون با بهبود شرایط بینالمللی ورود به دیپلماسی اقتصادی مهمتری//ن ماموریتی اس//ت که دول//ت دوازدهم در دس//تور کار قرار داده و تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت ام//ور خارجه نیز با همی//ن رویکرد بوده تا در کن//ار وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت،دستگاه دیپلماسی کشور وارد عرصه اقتصادی شود.

‹مثلث‹دیپلماسی‹اقتصادی ‹

سالهای طوالنی است که فعاالن بخش خصوصی و بازرگانان بر تقویت دیپلماسی اقتصادی و ضرورت رایزنیهای اقتصادی در کنس//ولگریهای جمهوری اسالمی در کش//ورهای مختلف تاکید دارند البته در این سالها گامهایی در این زمینه برداشته شده اما چندان قابل توجه نبوده است.

وزارت ام//ور خارجه براس//اس وظای//ف ذاتی خود نق//ش تس//هیلکننده در بعد خارج//ی فعالیتهای اقتصادی دارد و نمیتواند وظیفه تصدیگری در این بخش داش//ته باش//د. با وجود این برخی تشکیل این معاون//ت در کنار وزارت صنعت، مع//دن و تجارت و وزارت امور اقتص//ادی و دارایی را نوعی موازیکاری میدانن//د اما با توجه به اظهارات فعاالن اقتصادی دو ضل//ع وزارت صنعت، معدن و تج//ارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکنون نتوانس//تهاند عملکرد قابل قبول//ی در ای//ن عرصه از خود نش//ان دهند و فراهم کردن بستر برای پرداختن به دیپلماسی خارجی در کنسولگریهای ایران در کشورهای مختلف میتواند تاثیر چشمگیری در این عرصه داشته باشد.

‹مطالبه‹چندین‹ساله‹بخش‹خصوصی ‹

آرمان خالق//ی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با گس//ترش صنعت درباره تاثیر تشکیل معاون//ت اقتصادی بر س//رمایهگذاری خارجی گفت: تش//کیل معاونت اقتص//ادی در وزارت امور خارجه و چرخش نگاه این وزارتخان//ه به موضوعات اقتصادی س//الهای طوالنی مورد درخواست بخش خصوصی بوده تا تعامل با دنیا تقویت شود. نیاز تشکیل به این معاونت در س//الهای گذش//ته بهویژه پس از برجام پررنگتر شده اس//ت. پیشنهاد مطرح شده نیز حول این محور بود که در س//فارتخانهها و کنسولگریهای جمهوری اس//المی باید یک بخ//ش اقتصادی وجود داشته باشد.

عضو خانه صنعت، مع//دن و تجارت با بیان اینکه این مدل در بس//یاری از کش//ورها همچ//ون ترکیه پیادهسازی شده است، افزود: در ساختار وزارت امور خارجه این کش//ورها عالوهبر منافع سیاس//ی، منافع اقتصادی نیز تامین میش//ود و جای این موضوع در وزارت امور خارجه ایران خالی بود. البته در سالهای گذشته برخی سفارتخانهها وارد رایزنیهای اقتصادی ش//دهاند اما اغلب کش//ورهایی بودهاند که از گذشته روابط با آنها وجود داشته است.

‹استفاده‹از‹تخصص‹وزارتخان ‹ههای‹دیگر‹ ‹

خالق//ی با تاکید ب//ر اینکه چرخ//ش وزارت امور خارجه از موضوعات سیاس//ی به تمامی موضوعاتی ک//ه منافع ملی را در پی دارد اتفاق بزرگی اس//ت، اظهارک//رد: تش//کیل یک تیم اقتص//ادی در وزارت امور خارجه میتواند تاثیر چشمگیری در گسترش س//رمایهگذاری خارجی و توس//عه صادرات داشته باشد.

وی با اش//اره به اینکه بخ//ش خصوصی و اتاقهای مش//ترک بازرگانی میتواند به کم//ک تیم اقتصادی وزارت ام//ور خارج//ه بیاید، گفت: ب//ا توجه به اینکه در گذش//ته اغلب رایزنیهای خارجی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام میشد برای جلوگیری از م//وازیکاری و در تعارض نبودن با کوچکس//ازی دول//ت میتوان از اف//راد خب//ره و متخصص تجارت بینالمل//ل در وزارت صنعت، مع//دن و تجارت برای تعیین تیم معاونت اقتصادی اس//تفاده کرد. طبیعی اس//ت که در ش//رایط کنونی وزارت ام//ور خارجه از تخص//ص الزم در این زمینه برخوردار نیس//ت و باید از وزارتخانههای تخصصی بهرهمند شود.

‹تدوین‹برنامه‹مدون‹دیپلماسی‹اقتصادی ‹

عضو خانه صنعت، مع//دن و تجارت با بیان اینکه در گذش//ته در بخش روابط بینالمل//ل تجاری یک سیاس//ت و برنام//ه واح//د پیگیری نمیش//د، افزود: در بررس//ی عملک//رد اقتصادی کنس//ولگریها اغلب فعالیته//ای فردی موجب گس//ترش روابط ش//ده است به عبارت دیگر مسئول مربوط از نظر مدیریتی قدرتمند و و پیگیر بوده و سیاست واحدی اجرا نشده اس//ت بهطور مث//ال در عراق ما ش//اهد فعالیتهای خوب//ی بودهایم. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با محدودیتهایی روبهرو بوده که بهطور کلی عملکرد چش//مگیری در این حوزه دیده نمیشود. امیدواریم تش//کیل معاونت اقتصادی موج//ب تدوین و تبیین سیاستها و برنامههای دیپلماسی اقتصادی شود .

وی افزود: استقرار یک واحد اقتصادی در هر کشور مزیت بزرگی است که میتواند بازار کشورها را بهطور تخصصی مورد رصد قرار ده//د.در حال حاضر واحد اقتصادی سفارت چین در ایران دارای یک ساختمان جداگانه و با تشکیالت گس//ترده است بنابراین، این امر میتواند به توس//عه اقتصادی کشور کمک بزرگی کند.

‹ضعف‹در‹جذب‹سرمایه‹گذاری‹خارجی ‹

مه//دی پازوکی، اقتص//اددان نی//ز در گفتوگو با گس//ترش صنع//ت با اش//اره به ضعفه//ای معاونت سرمایهگذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از بخشهایی که با عوامل خارجی اقتصاد ایران ارتباط مس//تقیم دارد معاونت س//رمایهگذاری خارجی بود که در س//الهای گذش//ته با ضعفهایی در این بخش روبهرو بودهایم که میتوانست عملکرد بهت//ری را رق//م بزند بنابرای//ن برای تقوی//ت روابط خارجی ورود وزارت امور خارجه به مسائل اقتصادی بسیار مهم است.

پازوکی با اش//اره ب//ه اینکه وزارت ام//ور اقتصادی و دارای//ی با هماهنگی وزارت ام//ور خارجه میتواند عملکرد موثرتری در بخش س//رمایهگذاری خارجی داشته باشد، گفت: سکانداری آقای ظریف در وزارت امور خارجه از نقاط قوت دولت یازدهم بود که وجود ظریف بهعن//وان یک//ی از قویتری//ن دیپلماتهای جهان//ی در دول//ت دوازدهم میتوان//د کمک بزرگی به کش//ور کند البت//ه یکی از ضعفه//ای موجود در س//الهای گذش//ته در این وزارتخان//ه کمتوجهی به دیپلماس//ی اقتصادی در س//طح دیپلماتهای ایرانی است.

‹تغییر‹دیپلما ‹تها‹با‹رویکرد‹اقتصادی‹ ‹

این اقتصاددان با اش//اره به اینکه توانمندی ظریف در عرص//ه برجام نش//ان داده که ب//ا ورود به عرصه دیپلماس//ی اقتصادی به طور قط//ع توفیقات مهمی کسب خواهد شد افزود: در دولت دوازدهم باید بیش از ۰۵درصد دیپلماتهای ایران//ی تغییر کند چراکه دیپلماتهای ایرانی در ۴س//ال گذشته اغلب درگیر برقراری روابط مناس//ب سیاس//ی ب//وده و از موضوع سفیر اقتصادی غفلت کردهاند.

وی اف//زود:در عرصه رواب//ط بینالملل اقتصادی و جذب س//رمایهگذاری خارجی عوامل خارجی نقش مهم//ی دارند که ب//ا مدیریت صحی//ح و قرار گرفتن دیپلماس//ی اقتص//ادی و سیاس//ی در کن//ار یکدیگر میت//وان تاثیر این عوامل را به حداقل رس//اند. مردم در انتخابات اخیر همچون ۴سال گذشته به سیاست تعام//ل با دنی//ا رای دادهاند و تی//م اقتصادی دولت بای//د بیش از گذش//ته بر تعامل با دنیا و اس//تفاده از ظرفیتهای خارجی تمرکز کند.

‹نیازی‹به‹تغییر‹اساسنامه‹نیست ‹

جدا از بحث تاثیرات و عملکرد معاونت اقتصادی بر صنعت و اقتصاد کشور، چگونگی تغییر ساختار اداری و اجرایی وزارت امور خارجه موضوع دیگری است که موجب اختالف برخی از صاحبنظران ش//ده اس//ت. برخی از نمایندگان معتقدند برای تش//کیل معاونت اقتصادی باید اساسنامه این وزارتخانه تغییر کند اما برخی دیگر معتقدند تش//کیل معاون//ت اقتصادی از طریق برش س//ازمانی و تغییر چارت سازمانی نیازی به تغییر اساسنامه ندارد.

در همینباره محمدج//واد جمالینوبندگانی، عضو هی//ات رییس//ه کمیس//یون امنیت ملی و سیاس//ت خارج//ی در مجلس ش//ورای اس//المی بهتازگی در گفتوگ//و با خانه ملت با تاکید بر اینکه برای تقویت دیپلماس//ی اقتصادی نیاز به اصالح اساسنامه وزارت امور خارجه نیس//ت گفت: معاون//ت اقتصادی وزارت امور خارجه با برش س//ازمانی میتواند تشکیل شود و ضروری نیس//ت که اساسنامه وزارت خارجه اصالح ش//ود، وزارت میتواند تغییراتی در تشکیالت اداری بدهد و معاونتی را با شرح وظایف مشخص در زمینه دیپلماسی اقتصادی در نظر بگیرد.

وی افزود: در حال حاضر در موضوع صادرات و حل مشکالت صادرکنندگان کش//ور جای وزارت خارجه خالی اس//ت. این در حالی است که کشورهای دیگر از ش//رکتهای خود به خوبی حمای//ت میکنند اما متاس//فانه کار شرکتهای ایران در خارج از کشور به زندان کشیده میشود.

بنابر این گزارش، با توجه به رویکرد دولت دوازدهم در تعامل با جهان و برداش//ته ش//دن موانع پیشرو، تش//کیل معاونت اقتص//ادی در وزارت امور خارجه و توجه به بع//د اقتصادی در فعالیت س//فارتخانههای جمهوری اس//المی ایران میتواند تح//ول بزرگی در روابط سیاس//ی اقتص//ادی میان ایران و کش//ورهای مختلف ایج//اد کن//د. تقویت دیپلماس//ی اقتصادی میتواند زمینهای را فراهم کند تا تالش چند س//اله دولت ب//رای انعقاد و حفظ برجام به ثمر نشس//ته و در دولت دوازدهم ش//اهد دستاوردهای بیشتر برجام باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.