منابع انسانی، مزیت مشترک تمام محورهای اقتصادی- صنعتی

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

مشکالت کش//ور کدامند؟ آمارها قوته//ا و تهدیده//ا و نیز معضالت کش//ور را بیان میکنند. برای مقابله با مش//کالت و تقویت ن//کات قوت و بهرهمندی از فرصتها در هرکدام از عرصهها نیازمند لکوموتیو هستیم.

به//رهوری، بی//کاری، تولی//د، خدمات، توسعه، آموزش ...و نیازمند پیش//ران حرکت هستند؛ آنچه باید پیشران باش//د و بهعنوان لکوموتیو، نیروی حرکت را بهوجود آورد همان ام//وری هس//تند که در آنه//ا دارای مزیت هستیم. منابع انسانی کشور شاید یکی از مزیتهای مشترک باش//د که در تمام زمینهها از آن بهرهمندیم و این س//رمایه انس//انی چنانچه رفتارهای خود را در مسیر حمایت قرار دهد بیتردید نیروی عظیمی برای پیشبرد مقاصد مختلف کشور بهوجود خواهد آورد.

اگرچ//ه در فضای رقابت//ی جهان امروز و وج//ود عوامل بازدارنده داخلی و خارجی و از س//ویی سرعت تغییر و تحوالت گوناگون متاثر از فناوریهای رسانهای و ش//بکههای مجازی ...و شرایط را پیچیده کرده اس//ت از همین روی برای ه//ر توفیقی در هر زمینهای نیازمند نقشآفرینی تمام جریانات کش//ور هس//تیم. تجربیات س//الهای گذش//ته نش//ان داده که مردم توانس//تند جریانات کش//ور را جهت دهن//د. هرجا که مردم به صحنه آمدن//د تعیینکننده بودند ازاینرو بهرهمن//دی از نیروی ش//گرف م//ردم نیازمند تدبیر برای تش//کیل س//رمایههای اجتماعی اس//ت. س//ازمانهای مردم//ی میتوانند با ایج//اد ظرفیت الزم ب//ه عنوان س//رمایه اجتماعی بار س//نگینی از کارکرده//ای هزینهدار دولت را کاهش دهن//د. البته این بدان معنا نیس//ت که دولتمردان نگاه اب//زاری به این س//رمایههای اجتماعی داش//ته باشند. س//ازمانهای مردمی با هدف ارزشآفرینی به وجود میآیند و قرار نیست ابزار برآوردهسازی خواستههای عدهای خاص باش//ند بلکه این سازمانها برای پوش//ش نیازهای جامعه به وجود میآیند. س//ازمانهای مردمی محل سودجوییهای افراد متظاهر و نق//ابدار بهعنوان فعال اجتماعی نمایش نیس//ت و آنان که بهدنبال ش//هرت، ق//درت و متاع سیاس//ی، اقتصادی هس//تند نباید فرصت استفاده از بستر س//ازمانهای مردمی را بهدست آورند. تشکلهای مردم//ی بهتدریج مراحل تکام//ل خود را پشتس//ر میگذارند و با پاکس//ازی افراد س//ودجو و فرصتطلب، با مشارکت افراد شایسته و الیق، تفکر تعاون و همکاری را پیش//ه خ//ود خواهند کرد و چنین روی//های باید رویکرد حاکم بر رفتارها و عملکردهای س//ازمانهای مردمی باش//د. مش//ارکت، تعاون و همکاری سببساز حرکتهای س//نجیده ارزشآفرین خواهد ش//د و این حرکت میتواند موجبات پیوند بیشتر مردم و نیز دولت و مردم را فراهم آورد. در خود تشکلها در س//الهای گذش//ته در اغلب موارد رفتار دولت با تشکلها از بلوغ و تناس//ب مطلوبی برخوردار نبوده اگرچه در ش//عار بهگونه دیگری بیان ش//د اما در عمل اینگون//ه بوده که دولتم//ردان خود را متن و سازمانهای مردمی را حاشیه پنداشتهاند، برای همین فرصتهای ایفای نقش را از نقشآفرینی مردم س//لب کردهاند. البته ضعفهای عدیدهای ازجمله کممهارتی فعاالن تش//کلها نیز مزید بر این علت بوده است. حقیقت سازمانهای مردمنهاد، ایجاد سرمایه اجتماعی برای ایفای نقش مردم به ش//کل سازمانیافته در منافع کشور است؛ زیبای//ی این حرکت در این اس//ت که خودجوش//ی داوطلبانه دارد و بدون توقع و حس//ابگری ایدهها و س//لیقهها تجمیع میشود. بحث تش//کلهای مردمنهاد، موضوعی مفصل است که در نوشتاری دیگر به آن خواهیم پرداخت.

صادق بشیری عضو انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان کشور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.