نرخ‹تورم‹مرداد‹9/7‹درصد‹

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

معاون اقتص//ادی مرکز آمار ایران، نرخ تورم کش//ور در مرداد را 9/7درصد اعالم کرد و گفت: نرخ تورم شهری در این مدت 7/7درصد و روستایی 8/8درصد بود.

ب//ه گزارش ایرنا، جواد حس//ینزاده در نشس//ت خبری گف//ت: پیشتر نرخ تورم از س//وی مرکز آم//ار به تفکیک شهری یکم هر ماه و روستایی هفتم هرماه اعالم میشد.

وی اظه//ار کرد: از این پس، نرخ ت//ورم ملی به تفکیک ش//هری و روستایی یکم هرماه اعالم میشود. معاون اقتصادی مرکز آمار گفت: ماموران آمارگیر هر ماه به ۵٢٢ شهرستان یا ۰9٢ منطقه ش//هری و 7١۵ روستا برای محاسبه نرخ تورم مراجعه میکنند. وی افزود:در ترکیب هزینه خانوار روس//تایی، ۰۴درصد هزینهها مربوط ب//ه هزینهه//ای خوراکی و ۰٦درصد مرب//وط به هزینههای غیرخوراکی اس//ت و در مناطق ش//هری ٦٢درصد هزینهها خوراک//ی و ۴7درصد غیرخوراکی اس//ت. وی س//هم هزینه مس//کن را در س//بد هزین//ه خانوار ش//هری ۰٣درصد و در روستایی ١١درصد عنوان کرد.

حس//ینزاده اظهار کرد: برای محاس//به نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران به ٣8هزار کارگاه مراجعه کردند که ۰٦هزار کارگاه در مناطق شهری و ٣٢هزار کارگاه در منطقه روستایی بودند، همچنین برای محاسبه نرخ تورم ۰۵٣هزار مضنه قیمت جمعآوری ش//د. حسینزاده افزود: ٦٢درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی میکنند که جمعیتی حدود ۰٢میلیون نفر است.

وی افزود: برای محاس//به نرخ تورم در مناطق شهری ١۵۴ کاال و در مناطق روستایی 97٢ کاال مورد ارزیابی قرار میگیرد. وی گفت: هماکنون س//ال پایه برای محاسبه تورم ۰9٣١ است که مهر امسال به ۵9٣١ تغییر میکند.

حس//ینزاده افزود: با تغییر سال پایه تعداد کاالهای مورد بررسی ب//ه ۵۵۴ کاال افزای//ش مییابد و مضنه قیمت در مناطق ش//هری از ۰٢٢هزار به ۰9٢هزار و روس//تایی از ۰٣١ه//زار به ۰٦١هزار مضنه میرسد.

حس//ینزاده گفت: در تدوین برنامه ملی آمار نشستهای خوبی با کارشناس//ان بانک مرکزی داریم که یکی از موضوعها همین موضوع نرخ تورم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.