مشاورهدهی صنعتی در کلینیکهای سیار

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

واحدهای صنعتی مستقر در ش//هرکهای صنعتی خراسان ش//مالی طبق ارزیابی به عمل آم//ده، با مش//کالتی از جمله ضعف نیروی انسانی، بازاریابی و مش//کالت تهیه م//واد اولیه رون//د تولید محص//والت خود روب//هرو هس//تند، درحالی که کلینیکه//ای صنعتی س//یار ب//ه منظ//ور مش//اورهدهی به صنعتگ//ران راهاندازی ش//ده اس//ت. کلینیکه//ای صنعتی س//یار متش//کل از حدود 5 کارش//ناس مجرب، مش//کالت تولیدکنندگان را بررس//ی میکنند و به آنها راهکار و مشاوره میدهند.

این مش//اوران با عنوان «عارضهیاب» در سطح شهرکهای صنعتی مش//اوره میدهند و در بخشهای حقوقی، بازاریابی، صنایع و مش//کالت مالیاتی برای حل مش//کالت پیش روی واحده//ای تولیدی راهکار میدهند. این طرح روش//ی نو در شناسایی و حل مشکالت در مسیر تولید است.

اجرای این طرح این امکان را به صنعتگر میدهد تا به جای هزینهکرد، به صورت رای//گان در بخشهای مختلف فعالیت تخصصی خود مشاوره دریافت کند.

طرح کلینیک س//یار صنعتی برای نخس//تینبار ش//هریور امس//ال در خراسان ش//مالی اجرا میش//ود، این طرح برای امس//ال از سوی سازمان صنایع کوچک ایران ابالغ شده و در سطح شهرکهای صنعتی سراسر کشور اجرا میشود.

اجرای طرح کلینیک سیار صنعتی در راستای طرح اقتصاد مقاومت//ی و تحق//ق منوی//ات رهبر معظم انق//الب در بخش خودکفایی اقتصاد و افزایش میزان صادرات اس//ت به طوری که دادن مش//اوره رایگان به تولیدکنندگان در بخش صنعت ای//ن امکان را میدهد تا با دریافت اطالعات الزم، مش//کالت پیش روی تولید خود را برطرف کنند.

سیاوش وحدت مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.