سهم 34 هزار نفری صنایع کوچک از اشتغال استان قم

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان قم، سهم صنای//ع کوچک در اش//تغال موج//ود اس//تان را افزونبر 34 ه//زارو 432 نفر عن//وان کرد. به گزارش خبرنگار گس//ترش صنع//ت از اس//تان قم، امی//ر طیبینژاد در حاش//یه دیدار با مدیران و س//رمایهگذاران بخش خصوص//ی در اینباره اظهار کرد: خوش//بختانه با اقدامات انجام ش//ده در سالهای اخیر ش//اهد افزای//ش میزان اش//تغال در بخش صنع//ت و بهویژه صنایع کوچک اس//تان بودهای//م. وی با بیان اینکه اش//تغال ایجاد ش//ده در بخش صنایع کوچک نسبت به ایجاد اشتغال در بخشهای دیگر و به ویژه کش//اورزی از پایداری بیشتری برخوردار است،گفت: برای کش//اورزی در استان قم با وجود محدودیتهای زیاد، نیاز ش//دیدی به آب باال وجود دارد که بخ//ش قابلتوجه//ی از آن نیز هدر م//یرود و بهینه مصرف نمیش//ود در حالی که با مقدار بس//یار کمت//ر از این میزان میتوان اش//تغال زیادی در بخش صنای//ع کوچک قم ایجاد کرد.

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی استان قم تصریح کرد: در حال حاضر میزان اشتغال ایجاد شده از سوی صنعت در استان افزونبر 52 هزار و 988 نفر است که از این میزان س//هم صنایع کوچک زیر 50 نفر 34 هزارو 432 نفر و سهم صنایع متوس//ط دارای اشتغال 50 تا 150 نفر 9 هزار و 937 نفر اس//ت. طیبینژاد میزان متوسط اشتغال در بخش صنایع ب//زرگ ق//م را نیز 8 هزار و 619 نفر عن//وان و بیان کرد: این میزان اش//تغال در 2 هزار و 367 واحد صنعتی شکل گرفته که سهم صنایع کوچک و متوسط استان 2 هزارو 340 واحد صنعت//ی و تولیدی اس//ت. وی با تاکید بر اینک//ه این میزان اشتغال جدای از صنوف تولیدی در سطح استان است، یادآور ش//د: مجموع اشتغال ایجاد ش//ده در استان قم در سالهای گذش//ته برای 52 هزار و 988 ش//غل مبلغ 38 هزار و 345 میلیون ریال سرمایهگذاری شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.