شهرک‹صنعتی‹صدوق‹به‹زودی‹گازدار‹م‹یشود

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد از آغ//از عملیات اجرایی خط انتقال گاز به ش//هرک صنعتی صدوق خبر داد.

به گزارش خبرنگار گسترش صنعت از استان یزد، سید مس//عود عظیمی در بازدید از شهرک صنعتی ص//دوق افزود: در حال حاضر ش//رکت گاز اس//تان عملی//ات خط تغذی//ه گاز را آغاز کرده اس//ت که با به ثمر رس//یدن پروژه اجرای//ی و بهرهبرداری از این طرح ش//هرک صنعتی صدوق گازدار خواهد ش//د و زمینه حض//ور س//رمایهگذاران و واحدهای صنعتی فراهم میشود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد تصریح کرد: اجرای پروژه خط تغذیه گاز در شهرک صنعتی ص//دوق درطول 3 کیلومتر و ب//ا لولهای به قط//ر 10 این//چ و به م//دت 4 ماه در دس//ت اقدام است.

عظیمی گاز را س//وختی پاک و به صرفه دانست و افزود: استفاده از انرژی گاز نقش بسزایی در کاهش آلودگیهای زیس//تمحیطی و نیز هزینههای جاری واحدهای تولیدی و صنعتی دارد.

وی ب//ا تاکید بر ل//زوم ترغیب س//رمایهگذاران به حضور در شهرکهای صنعتی گفت: شهرک صنعتی صدوق با توج//ه به موقعیت جغرافیای//ی و امکانات مناس//بی که برای آن ایجاد ش//ده، آماده اس//تقرار سرمایهگذاران و فعاالن صنعتی و تولیدی است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد ادامه داد: ش//هرک صنعتی صدوق با مساحت 783 هکتار ظرفیت اس//تقرار بیش از 250 واحد صنعتی را دارد.

گفتنی اس//ت، شهرک صنعتی صدوق در کیلومتر 10 جاده اشکذر- میبد واقع شده و در حال حاضر از امکانات اولیه مانند آب و برق برخوردار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.