ارتباط بینالمللی بانکی چراغ سبز توسعه

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

دول//ت دوازده//م بی//ش از دولته//ای گذش//ته در ای//ران نیاز ب//ه افزایش روابط بینالملل//ی دارد و توقع این موضوع نیز از دولت دوازدهم بس//یار بیش//تر اس//ت. برای افزای//ش رواب//ط تج//اری با کشورهای مختلف بزرگترین نی//ازی ک//ه وج//ود دارد، ش//فافیت در س//اختار نظام بانکی ایران است.

ایران در س//الهای گذشته نتوانس//ته نهادهای بینالمللی بانک//ی و پولی را متقاعد کند که روابط ش//فافی در س//اختار بانکی دارد و این موضوع یکی از مهمترین شاخصهایی است که به کشورها اجازه مبادالت بینالمللی میدهد.

با توجه به اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید بسیاری بر موضوع توسعه روابط خارجی و تولید صادرات محور دارد، دولت دوازدهم باید برای این موضوع چارهای جدی بیندیشد. تولیدکنندگان و بازرگانان در صورتی میتوانند روابط خود را گسترش دهند که بتوانند به نقل و انتقال پول از خارج ایران ب//ه ایران و از ایران به خارج ایران با اس//تفاده از ش//یوههای بینالمللی و مرسوم اقدام کنند.

بهرهبرداری از سیستم بانکی برای توسعه صنعتی و تولید، امری الزم است که هنوز محقق نشده است. باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که اتصال به شبکه جهانی بانکی برای ای//ران منافع بس//یاری دارد و در موارد زی//ادی باعث کاهش هزینههای تولید میشود.

در ش//رایط کنونی سیس//تم بانکی خرید م//واد اولیه را از خارج کش//ور پوش//ش نمیدهد و این موضوع باعث میشود دس//تهای دوم و س//وم در مبادالت نیز اضافه شوند. در این صورت تولیدکنندهای که مواد اولیه را از خارج کش//ور تهیه میکند دچار خس//ارت میش//ود و مجبور است مواد اولیه را با قیمت//ی بیش از رقبایش تهیه کن//د. در این صورت تولید رقابت//ی نی//ز از بین میرود. ای//ن موضوع در ماش//ینآالت، هزینهه//ای بیمهای، هزین//ه دانش فنی و بس//یاری دیگر از هزینهه//ا وجود دارد ک//ه مجموع آنها باعث میش//ود ایران در تولی//د رقابتی، محل//ی در عرصه اقتصاد جهانی نداش//ته باشد.

ب//ا اینک//ه تاکنون اقدامات بس//یاری انجام ش//ده اما هنوز وضعیت توس//عه و بهرهوری در کش//ور به نوعی دچار توقف ش//ده و کشور از این حالت خارج نمیشود مگر اینکه بتوانیم با دیگر کشورها روابط بانکی مناسبی برقرار کنیم. این مسیر برای ایران اجتنابناپذیر است و به هر حال ما باید ساختار و روابط بانکی را در داخل کش//ور به گونهای طراحی کنیم که در ارزیابی سازمانهای بینالمللی پولی و بانکی دچار مشکل نشویم. در این صورت میتوانیم ورود به شبکه جهانی بانکی را نیز برای کشور تسهیل کنیم.

محمدرضا‹نجفی نماینده‹تهران‹و‹عضو‹ کمیسیون‹صنایع‹و‹معادن‹

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.