برنامه دولت برای توسعه نیروگاههای خورشیدی

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

در ۴ سال گذش//ته اقدامات خوبی در حوزه نیروگاههای خورش//یدی انج//ام ش//ده، بهطوریکه ح//دود ۰۷ درصد تجهیزات موردنیاز ای//ن نوع نیروگاهها نصب و ۰۰۱ درصد دانش نصب آنها بومیسازی شده است.

ب//ه گزارش ایس//نا، مهمترین دس//تاورد دولت در بخش انرژیهای نو در ۴ س//ال گذش//ته جلب مش//ارکت بخش خصوص//ی بوده که باید گف//ت موفقترین بخش در اجرای اصل ۴۴ قانون اساس//ی بخ//ش تجدیدپذیرها بوده، چراکه بنی//ان آن براس//اس س//رمایهگذاری و مش//ارکت بخ//ش خصوصی است.

همچنین شیوهنامه منطقی که وزارت نیرو در این زمینه تدوین ک//رده آنقدر جذاب بوده ک//ه بخش خصوصی نیز از آن اس//تقبال کرده تاجاییکه طبق گفتههای صادقزاده، رییس س//اتبا تاکنون بیش از ۴ میلیارد دالر سرمایهگذاری خارجی در حوزه انرژیهای نو در وزارت اقتصاد ثبت ش//ده است.

وی ب//ا بی//ان اینک//ه در ح//ال حاضر ظرفی//ت منصوب انرژیهای نو در کشور به ۰۰۴ مگاوات رسیده که امیدواریم تا پایان س//الجاری این ظرفیت به ۰۰۰۱ مگاوات برس//د، اظهار کرد: به نظر میرس//د چنین عددی با توجه به اینکه در س//ال اول برنامه ششم توسعه قرار داریم، مناسب باشد، چراکه مطابق این قانون باید ساالنه ۰۰۰۱ مگاوات تا پایان برنامه ششم به ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر کشور اضافه کرد.

بهگفت//ه وی، نکته خیلی مهم این اس//ت که مش//ارکت در قرارداده//ای جدید ۰۰۱ درصد خصوصی اس//ت و هیچ ق//رارداد نیروگاهی جدیدی به صورت دولتی در این بخش وجود ندارد. بر اس//اس برنامه وزارت نیرو قرار است تا سال آینده با تولید اینورترها در داخل، روند خودکفایی در تولید نیروگاههای خورش//یدی به ۰۰۱ درصد برس//د. در بخش نیروگاهه//ای بادی نیز توان فناوری بومی بس//یار باال رفته و پیشبینی میش//ود در این حوزه نیز شاهد موفقیتهای خوبی باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.