حرکت صنعت خودرو در مسیر بهرهبرداری از برجام

«گسترش صنعت» عملکرد دولت یازدهم در بخش خودرو را همزمان با هفته دولت بررسی کرد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در بررس//ی عملکرد دولت یازده//م در صنعت خودرو ب//ه طور قط//ع نمیتوان از نق//ش ارزنده برجام چشمپوشی کرد. این صنعت که به واسطه تحریمها و محدودیتهای ایجاد شده جایگاه خود را در بی//ن صنایع برتر دنیا از دس//ت داده بود به گونهای ب//ا برجام جان دوباره در آن دمیده ش//د که توانس//ت رش//د بیش از ۰۴ درصدی تولید را در س//ال ۵۹ رقم بزند و سهم ۵/۲ درصدی از نرخ رشد اقتصادی داشته باشد.

صنعت خودرو که در س//الهای نه چندان دور، تولید س//االنه یک میلیون و ۰۰۶ هزار دس//تگاه خودرو را در پرونده کاری خود به ثبت رسانده بود و جزو ۱۱ صنعت برتر خودروسازی دنیا قرار گرفت در سال ۱۹۳۱ با دستور مستقیم رییسجمهوری س//ابق امریکا مبنی بر اج//رای تحریمهای خاص علیه این بخش به مرز ورشکس//تگی رسید و رتبه خ//ود را در میان تولیدکنندگان جهانی از دس//ت داد به طوری که تا ۷ پله سقوط را تجربه کرد.

ای//ن در حال//ی بود که صنعت خ//ودرو پیش از تش//دید تحریمه//ا در ۰۱ س//ال یعنی از س//ال ۸۷۳۱ تا ۸۸۳۱ می//زان تولید خود را تا ۰۱ برابر افزایش داده و حتی توانسته بود به تولید محصول مش//ترک با برخی نش//انهای اروپایی دست یابد. در س//ال ۰۹۳۱ نیز میزان تولید س//االنه خودرو بی//ش از یک میلی//ون و ۰۰۶ هزار دس//تگاه بود اما پس از تحریمهای مس//تقیم و تش//دید آنها با افت ش//دید تولید خودرو مواجه شدیم و بسیاری از فرصتهای شغلی در این صنعت از بین رفت.

ام//ا این وضع ادامه پیدا نک//رد و با وجود اینکه س//ال ۲۹ همزم//ان با آغاز ب//ه کار دولت یازدهم شاهد افت ش//دید میزان تولید در صنعت خودرو بودی//م و این صنعت در س//ال ۴۹ دچار س//کته ش//دیدی ش//ده بود اما با اقدامات انجام ش//ده از س//وی دولت یازده//م و همچنی//ن دمیدن روح برج//ام در صنعت خودرو ش//اهد اقدامات موثری برای بهبود اوضاع این صنعت بودیم به طوری که زمزمههای ورود شرکای جدید خارجی به صنعت خودرو در همین سال شنیده شد.

حال با گذشت بیش از یک سال از برجام و پایان کار دول//ت یازده//م که امضای قطع//ی ۶ قرارداد همکاری میان ش//رکتهای ایرانی و شرکتهای برتر خودروسازی دنیا و ورود ۵ شرکت اروپایی و یک شرکت آس//یایی به بازار خودرو را در پرونده کاری خود دارد، میتوان عمده موفقیت این دولت را به برجام نس//بت داد. اقدامی که جان دوبارهای به صنعت خودروس//ازی بخش//ید و نم//ره مثبت دولت یازدهم را به ثبت رساند.

به طور قطع نخس//تین پیامد مثبت گس//ترش صنای//ع تولی//دی از جمله خودروس//ازها افزایش تولی//د و اش//تغالزایی اس//ت که ای//ن موضوع در راس//تای تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار میرود اما بیشک برجام طلسم صنعت خودرو را شکست و آن را ب//ه روزهای قب//ل از تحریم بازگرداند و از آنجا که ش//رکای سنتی شرکتهای خودروسازی با فضای کس//ب و کار ایران آش//نا بودند برخالف شرکتهای تازه تاسیس، زودتر اقدام به بازگشت به بازار ایران کرده و به س//رعت برای ورود به این بازار اعالم آمادگی کردند.

همزمان با افزای//ش تقاضا برای ورود خارجیها ب//ه صنعت خودروی ای//ران وزارت صنعت، معدن و تج//ارت اقدام به تعیین ش//رطهایی برای ورود آنها به ای//ران کرد اما از آنجا ک//ه ایران بازاری با قابلیت بس//یار باال برای آنها بود، همه ش//رطهای تعیین ش//ده به راحتی از سوی آنها پذیرفته شد و شرکای قدیمی و س//نتی خودروسازی ایران از جمله فرانسویها همکاری خود را با خودروسازان ایرانی آغاز کردند.

بر این اس//اس هم//کاری در قالب مش//ارکت و سرمایهگذاری بیش از ۰۴ درصدی طرف خارجی در ای//ران و تولید خودروهای ب//هروز که کمتر از ۳ س//ال از عرضه آنها در دنیا نگذش//ته باش//د به عنوان ش//رط نخس//ت تعیین ش//د. صادرات ۰۳ درصد تولیدات مشترک، اتصال قطعهسازان ایران به ش//بکه جهانی ب//ا هدف ص//ادرات و در نهایت ارائ//ه خدمات مطلوب ف//روش و پس از فروش به خریداران از دیگر ش//رطهای تعیین شده از سوی وزارت صنعت،مع//دن و تج//ارت ب//رای ش//رکای خارجی ب//ود و پژو با پذیرفتن همه این ش//روط، نخستین شریک پسابرجامی صنعت خودرو ایران شد و قرارداد سرمایهگذاری مشترکی با سهم برابر ۰۵ درصد بین دو شرکت پژو و ایرانخودرو برای تاسیس ش//رکت ایکاپ در ایران را به امضا رساند که بر اساس آن مقرر شد محصوالت تولیدی این شرکت مشترک در شبکه زنجیره پژو به بازارهای صادراتی عرضه شود.

دومی//ن قرارداد ش//ریک خارجی ای//ران، ورود س//یتروئن به چرخه همکاری با سایپا بود. بر این اس//اس۰۵ درصد س//هام کارخانه سایپا کاشان به سیتروئن واگذار شد و تولید خودروهای سیتروئن مانند س//ی ۴ و س//ی در دس//تور کار قرار گرفت که نخس//تین محصول آن تا پایان سال وارد بازار خواهد شد.

تفاهمنامه مس//تقل رنو با س//ازمان گسترش و نوس//ازی صنایع ای//ران از قراردادهای مهمی بود که یک س//ال پس از تفاهمنامه اولیه در روزهای پایانی دولت یازدهم به امضا رسید.

ب//ر اس//اس ای//ن ق//رارداد رن//و متعه//د ب//ه سرمایهگذاری ۰۶۶ میلیون یورویی در ایران شد و با تولید دو خودرو سیمبل و داستر عالوه بر عرضه محصوالت مشترک خود در ایران، راهاندازی مرکز تحقیق و توس//عه در ایران را در دس//تور کار قرار داد. همچنین رنو به واس//طه این قرارداد ایران را به ه//اب ارائه خدمات پ//س از فروش محصوالت خود تبدیل کرد.

امضای قرارداد هیوندای//ی کرهجنوبی و کرمان موتور ایران نیز از دیگر قراردادهای پس//ابرجامی صنع//ت خودرو بود که بر اس//اس آن خودروهای آی ۰۱و آی ۰۲توسط کرمان موتور به بازار ایران آمد و دیگر محصوالت هیوندای نیز در دستور کار تولید کرمان موتور قرار گرفت.

بازگشت مرسدس بنز به آغوش شریک پیشین خود نیز از دیگر دس//تاوردهای دولت یازدهم در صنعت خودرو بود.

بر این اس//اس ایرانخودرو ب//ا امضای قراردادی تولید محصوالت سنگین و چند نمونه سواری بنز را در دستور کار خود قرار داد.

همکاری فولکسواگن ب//ا گروه صنعتی ماموت نی//ز از دیگ//ر قرارداده//ای خودروی//ی ب//ود که مس//ئوالن وزارت صنعت، مع//دن و تجارت از آن بهعنوان دستاورد دولت یازدهم یاد کردند.

ماموت توانست قرارداد سرمایهگذاری مشترک با فولکسواگن را منعقد کند و قرار ش//د بر اساس این قرارداد هر دو ش//رکت ۰۵ درصد از ش//رکت تازه تاس//یس ماموت خودرو را در اختیار داش//ته باشند و خودروهای فولکسواگن را در ایران تولید کنن//د اما به نظر میرس//د فولک//س هنوز همه ۴ شرط تعیین شده را قبول نکرده و به همین دلیل امضای این همکاری به تاخیر افتاده است.

بر اس//اس این گزارش، نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در صنعت خودرو نش//ان میدهد هرچند صنعت خودرو در س//الهای گذشته و آغاز به کار این دولت، تبدیل به صنعتی ورشکسته و ناکارآمد شده بود اما به واسطه تعامل بینالمللی این دولت و گش//ایشهای به وجود آمده در مس//یر فعالیت خودروس//ازان توانست نه تنها رش//د بیش از ۰۴ درصدی تولید را به ثبت برس//اند بلکه سرمنش//ا تحوالتی بزرگ در حوزه خودروسازی شد.

البت//ه هنوز تا ای//دهآل فاصله بس//یاری وجود دارد با این حال آغاز خصوصیس//ازی در صنعت خودرو با امضای قرارداد رنو با س//ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت نگین پرتو ناصح کلید خورد.

واگ//ذاری س//هام خودروس//ازان داخل//ی ب//ه خارجیه//ا، ال//زام نمایندگیها به اخ//ذ مجوز از شرکت مادر برای واردات و ناگزیر کردن آنها برای تولید در ایران و تالش بر لغو قیمتگذاری دولتی و تغییر معیار لوکس بودن خودروهای خارجی از دیگر اقدامات دولت یازدهم در صنعت خودرو بود که هرچند برخی از این اقدامات جای کار بسیاری دارد اما ای//ن صنعت را به آین//ده بهتری امیدوار کرده و آن را از ورطه نابودی نجات داده است.

ح//ال باید دید دول//ت دوازده//م و وزیر جدید صنع//ت، معدن و تجارت چ//ه برنامهای برای این صنعت تازه به رونق افتاده دارد؟ آیا سیاس//تهای دولت پیش//ین را ادامه خواهد داد یا اینکه با نگاه به سیاستهای قبلی، طرحی نو خواهد انداخت؟

نخستین پیامد مثبت گسترش صنایع تولیدی از جمله خودروسازها افزایش تولید و اشتغالزایی است که این موضوع در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار میرود اما بیشک برجام طلسم صنعت خودرو را شکست و آن را به روزهای قبل از

تحریم باز گرداند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.