عرضهکنندگان خودرو به قانون تمکین نمیکنند

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

خودروسازان و واردکنندگان خودرو با وجود صراحت قانونی مبنی بر پرداخت خس//ارت توقف خودرو در تعمیرگاه همچنان از پرداخت این خسارت به مصرفکنندگان خودداری میکنند.

به گزارش ایسنا، براساس اصالحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حق//وق مصرفکنندگان خودرو، عرضهکنن//دگان این محصول در ایران موظف هستند در صورتیکه خودروی تحت گارانتی (تضمین) آنها بیش از دوروز کاری یا مدت زمان اس//تاندارد تعمیرات به دلیل نب//ود قطعه ی//ا ناتوانی در رفع عی//ب در تعمیرگاهها متوقف ش//ود، خسارت توقف خودرو را به مالک آن پرداخت کنند.

در ماده ۷۱ این قانون تاکید شده است، عرضهکننده خودرو موظف است چنانچه رفع عیب خودرو در دوره تضمین که ناشی از خسارت حاص//ل از حادث//ه یا تصادف نباش//د، بی//ش از دو روز کاری یا زمان اس//تاندارد تعمیرات تایید ش//ده به طول انجام//د به تامین خودروی مش//ابه جایگزین در ط//ول مدت تعمیرات و در ص//ورت نبود امکان پرداخت خسارت حق توقف خودرو اقدام کند.

اگرچ//ه اصالحی//ه آییننام//ه اجرای//ی قان//ون حمای//ت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب هیات دولت بوده و اوایل سال گذشته (۵۹۳۱) از س//وی مع//اون اول رییسجمهوری ب//رای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروس//ازان و واردکنندگان خودرو ابالغ شده اس//ت اما براس//اس جدیدترین ارزیابی انجام شده شرکتهای خدم//ات پ//س از ف//روش خودروس//ازان و واردکنن//دگان خ//ودرو همچن//ان به این قانون تمکین نکرده و از اجرای کامل آن خودداری میکنند. در این زمینه ش//رکت بازرس//ی کیفیت و استاندارد ایران در گ//زارش خ//ود از ارزیابی وضعیت خدمات پ//س از فروش خودرو در طول س//ال ۵۹۳۱ اع//الم کرده که ش//رکتهای خدمات پس از ف//روش خودروس//ازان و واردکنندگان خودرو همچن//ان از پرداخت خس//ارت خواب (توقف) خودرو در تعمیرگاه خودداری میکنند. در این گزارش عنوان شده که تنها معدودی از این شرکتها در صورت دریافت شکایت مش//تریان نسبت به پرداخت خسارت خواب خودرو اقدام میکنند که آن هم تنها تعداد کمی از مش//موالن این خسارت را شامل میشود.

در ای//ن ش//رایط بای//د دی//د وزارت صنع//ت، معدن و تج//ارت به عنوان مس//ئول نظارت بر حس//ن اج//رای قانون حمای//ت از حقوق مصرفکنندگان خودرو در دوران فعالیت وزیر جدید چه برخوردی با این تخلف خودروس//ازان و واردکنندگان خودرو خواهد داشت. البته این وزارتخانه در سال ۴۹۳۱ در دوران وزارت محمدرضا نعمتزاده، وزیر پیش//ین به تمام خودروسازان و واردکنندگان خودرو ابالغ کرده بود که باید قانون پرداخت خسارت خواب خودرو را تا پایان این سال بهطور کامل اجرایی کنند با این حال این اتفاق نیفتاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.