شاخصهای کسبوکار تاثیرگذار در رشد صنعت خودرو

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

تولید باکیفی//ت و رقابتپذیر نقطه ای//دهآل صنع//ت خودرو اس//ت و به طور قط//ع با اعمال سیاس//تهایی در ای//ن زمین//ه بسیاری از مسائل کنونی صنعت خودرو برطرف خواهد شد. الزمه تولید باکیفیت، س//رمایهگذاری کالن در ح//وزه تجهیزات نوین تولید و م//واد اولیه و همچنین قطعات ورودی است که این امر جز با پیشبینی سیاستهایی در این زمینه محقق نخواهد شد. امروز صنعت خودرو با چالشهای بسیاری در بخشهای مختلف ازجمله قرار گرفتن در مسیر جهانی شدن روبهرو است و مقابله با این چالش جز با دس//تیابی به پیشرفت در این صنعت محقق نخواهد شد و این پیشرفت نیز در گرو تولید محصول رقابتپذیر و باکیفیت است. جهانی شدن صنعت خودرو نیازمند ارتباطات جهان//ی در بخشه//ای تجاری و بازرگانی با س//ایر کش//ورها و حرکت در مس//یر نوآوری تولید اس//ت که ای//ن موضوع نیز در گرو س//رمایهگذاری کالن و ایجاد بس//تر و زیرس//اخت مناسب در حوزه تولید خواهد بود. در کنار زیرس//اختها و سیاس//تها، برخی از ش//اخصهای کس//ب و کار نیز در رشد صنعت خودرو تاثیرگذار اس//ت اما در سالهای گذش//ته این کندی در حرکت و توس//عه صنعت خودرو باعث افت بهرهوری و مانع دستیابی به رقابتپذیری در خودروهای داخلی ش//ده اس//ت. در این شرایط ضرورت س//رمایهگذاری در صنعت خودرو بیش از پیش خواهد بود چراکه باید تصمیمات استراتژیکی برای صنعت خودرو اتخاذ شود تا این صنعت براساس ظرفیتهای موجود پیشرفت داشته باشد.

از این رو نقش قراردادهای همکاری مش//ترک با شرکتهای خارجی در ارتقای اس//تانداردهای تولید خودروس//ازان از درجه اهمیت باالی//ی برخوردار خواهد ب//ود و هرچند این همکاریها در دستیابی به توسعه فناوری در صنعت خودرو تاثیرگذار است اما بیتردید دس//تیابی به دانش طراح//ی و تولید خودرو بدون س//رمایهگذاری روی واحدهای تحقیق و توس//عه خودروسازی محقق نخواهد شد.

از ای//ن رو الزم اس//ت به دلیل پاس//خگو نب//ودن پلتفرمهای قدیمی در روند ارتقای کیفی تولیدات ش//رکتها در این بخش اصالح//ات اساس//ی و جایگزینی پلتفرمه//ا و محصوالت جدید انجام ش//ود، هرچند در دنی//ا اگر اس//تانداردهای تولید خودرو ارتق//ا یافت//ه و پلتفرمهای قبلی توان پاس//خگویی به خواس//ته اس//تانداردهای جدید را نداشته باش//ند، این خودروها از مرحله تولید خارج میشوند. اما آنچه مشخص است ضرورت پیشبینی سیاستهایی در صنعت خودرو با هدف ارتقای تولید است.

امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.