اختالف قیمت۰۵درصدی فرسودهها از بازار تا مراکز اسقاط

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: برخی خودروهای فرس//وده با قیمت ۵/۲ میلیون تومان دارای اختالف قیمت ۰۵ درصدی بین بازار و مراکز اسقاط هستند که در ابتدا مقرر شد این اختالف قیمت را دولت بپردازد.

ول//ی ملکی در گفتوگو با خانه مل//ت درباره تعطیلی برخی واحدهای اس//قاط خودرو در کشور و شرایط فعالیت آنها اظهار کرد: دولت موظف ش//ده س//االنه ۰۰۴هزار دستگاه خودرو که باالی ۵۱ س//ال س//ن دارند را از رده خارج کند اما در کش//ور خودروهایی تردد میکنند که بیش از ۰۴ س//ال س//ن دارند و این مس//ئله باعث شده آالیندگی زیستمحیطی، تنفسی و در عین حال مس//ائلی مانند ترافیک و مشکالت و ناهنجاریهای اجتماعی برای کش//ور و جامعه ایجاد ش//ود. وی با اش//اره به از رده خ//ارج ک//ردن ۰۰۲هزار خ//ودرو بهصورت س//االنه در سالهای گذشته گفت: اگر قرار است در کشور ساالنه بین ۵/۱ ت//ا ۲میلیون خودرو تولی//د، وارد و به چرخه ناوگان حملونقل کش//ور اضافه ش//ود در صورت نداش//تن خروجی س//اماندهی مسائل ترافیکی و حملونقل تبدیل به بزرگترین مشکل کشور و کالنشهرها میشود.

عضو کمیس//یون صنایع و معادن مجلس ش//ورای اسالمی با اشاره به اینکه این مسئله س//االنه بزرگتر میشود و معضالتی را برای کش//ور ایجاد میکند، ادامه داد: در دنیا بعد از ۵ س//ال ی//ا حداکثر ۰۱ س//ال خودروهای موجود را بر اس//اس درصد مناس//بی از تولی//دات از رده خ//ارج میکنند و در کش//ور ما باید بر این اس//اس، س//االنه به میزان یک چه//ارم خودروهای تولیدی، خودروی فرس//وده از رده خارج ش//ود. ملکی با بیان اینکه متاسفانه یکی از موانع موجود اختالف قیمت خودروهای فرس//وده در مراکز اس//قاط با بازار اس//ت، تصریح کرد: برخی خودروهای فرسوده با قیمت ۵/۲میلیون تومان دارای اختالف قیمت ۰۵درصدی بین بازار و مراکز اسقاط هستند که در ابتدا مقرر ش//د این اختالف قیم//ت را دولت بپردازد، دولت در حال حاضر برای س//اماندهی امور هزینههای بیشتری را میپردازد. عضو کمیس//یون صنایع و معادن مجلس ش//ورای اس//المی با تاکید بر اینکه با توجه به هماهنگی دولت، شوراهای اسالمی و شهرداریها در بیشتر شهرها باید هرچه سریعتر این مسئله به اجبار انجام ش//ود، خاطرنشان کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی نیز باید در این راستا ورود کند که بعد از پای//ان تعطی//الت مجلس این مس//ئله را در اولویت برنامهها قرار میدهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.