نرخ سود کماکان جذابیت دارد؛ باید به فکر تولید هم باشیم

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

کاهش نرخ س//ود بانک//ی تا 5١درصد باع//ث کوچ نقدینگی به دیگر بازارهای اقتصادی نخواهد ش//د؛ زیرا هیچکدام از این بازارها قادر به رقابت با این نرخ سود نیستند. اگر نرخ سود باال باشد هزینه اعطای تس//هیالت برای تولید نیز افزایش مییابد و این یعنی رش//د هزینه مالی بخش مولد کشور که در نهایت کاهش قدرت رقابت محصوالت تولیدی کشور را به همراه دارد، بنابراین باید به شرایط تعادلی فکر کنیم. به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولیاهلل س//یف در یک برنامه تلویزیونی با اش//اره به نحوه اج//رای قانون بانکداری بدون ربا در کش//ور تصریح کرد: هیچ شبههای درباره تطبیق نظام بانکی کشور با موازین شرعی با استناد به ش//یوهنامهها و آییننامههای موجود وجود ندارد اما آنچه مبنای طرح انتقادات قرار میگیرد اشکاالتی است که در اجرای این قانون وجود دارد. سیف افزود: در اینباره بهطور قطع باید تالش بیشتری برای آشنا کردن و ایجاد انگیزه در نظام بانکی ش//ود اما حتی اگر در این مسئولیت بسیار س//نگین، توفیق صد درصدی به دس//ت آوریم تنها نیمی از مشکل حل میش//ود، چون نیم دیگر مشکل ناشی از باور و تلقی صاحبان سپردهای اس//ت که با بانکها در ارتباط هس//تند. به عبارت دیگ//ر برای موفقیت نظام بانکی در اجرای بانکداری بدون ربا نیاز ش//دیدی به آموزش مبانی و مفاهیم این قانون به مردم احس//اس میش//ود. در همین زمینه به نظر میرس//د اختصاص یافتن فرصتهایی از سوی صدا و سیما برای توضیح این قانون و خطوط قرمزی که معامالت را ش//بههناک میکند، میتواند موثر واقع شود؛ بهویژه اینکه پشتوانه عمیق اعتقادی در میان مردم ایران در اینباره وجود دارد.

کاه/ش نس/بت مطالب/ات مع/وق در دوران ‹ دولت یازدهم

سیف در ادامه با اشاره به موضوع قدیمی بدهکاران بانکی تاکید ک//رد: بدهکاران بانکی یکی از مش//کالت نظام بانکی ایران اس//ت. با توجه به این ش//رایط به ط//ور خالصه گفته میشود که با مش//کل تنگنای مالی و تسهیالتدهی روبهرو هس//تیم. این مشکل ناشی از دالیلی است؛ ازجمله مطالبات معوق و غیرقابل وصولی که در مقایسه با استانداردهای موجود در دنیا حجم باالیی دارد. بر اس//اس آمار، در ابت//دای کار دولت یازدهم، این مطالبات ١/5١درصد از کل تس//هیالت نظام بانکی را تش//کیل میداد اما امروز خوش//بختانه با تالشهای انجام شده این نسبت به ١١درصد رسیده است البته کماکان با استانداردهای جهانی فاصله معناداری را نشان میدهد.

این نسبت در دنیا تا 3 یا 4درصد منطقی تلقی میشود اما هیچ رقم باالتری با هیچ منطقی س//ازگار نیس//ت و درحقیقت هزینهها را برای نظام بانکی به شدت افزایش میدهد.

حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط ‹

س//یف با اش//اره به کارنامه حمایت از بنگاههای کوچک و متوس//ط گفت: خرداد س//ال گذش//ته تصمیم گرفته ش//د نظام بانکی ۶١هزار میلیارد تومان تس//هیالت به ۷ هزار و ٠٠5 بنگاه کوچک و متوس//ط اختصاص دهد. این رقم در ادامه به ۷١ هزار و ٠٠5 تومان رسید و 4۲ هزار و ٠٠۹ واحد را پوشش داد. در حقیقت این ویژگی یعنی کوچک و متوسط بودن بنگاهها باعث شده که اشتغال به سراسر کشور برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.