ثبت ایدهها جلوی سارقان را میگیرد

طرحهای بداهه، لو رفتنهای یکباره

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

کپیب//رداری یک//ی از مش//کالت اساس//ی بخشهای مهم صنعتی به ویژه در صنایع کوچک و متوس//ط اس//ت. صنعت فرش، بلور و کریس//تال یا مبلمان با این مشکل روبهرو بوده و هستند.از اینرو، طراحان همواره باید طرح و اثر خود را ثبت کنند تا کپیبرداری نش//ود اما ش//اید س//والی در ذهن شکل بگی//رد بر این مبنی ک//ه صنایع فناور و پیش//رفته چقدر در معرض کپیبرداری هس//تند یا چه شرایطی به وجود میآید که ایدهها، طرحها یا نوع محصوالت س//اخته ش//ده، از سوی افراد دیگری غیر از طراحان دزدیده یا کپی شوند؟ به عبارتی، چه میزان مالکیت فک//ری و معنوی در عرصه فناوریهای نو ی//ا صنایع فناور حفظ و لحاظ میش//ود تا محصوالت تکراری تولید نش//ود یا جلوی کپیب//رداری از طرحهای فناور گرفته ش//ود؟ حتی میتوان سوال کرد که آیا ایدهپردازان در صنایع نوین و طراحان فناوریهای جدید از به س//رقت رفتن طرحها و ایدهه//ای خود واهمه دارند؟ علی ناصری، ایدهپرداز و طراح ل//وازم خانگی فناور در پاس//خ به این س//وال به «گس//ترش صنع//ت» میگوید: با وج//ود ثبت ایدهه//ا و طرحها همواره مکانیسمهایی برای دور زدن قانون وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.