07درصد شاغالن صنعتی دیپلم و زیردیپلم هستند

براساس آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

کپیبرداری یکی از مش//کالت اساسی بخشهای مهم صنعتی به ویژه در صنایع کوچک و متوس//ط است. صنعت فرش، بلور و کریستال یا مبلمان با این مشکل روبهرو بوده و هستند.از اینرو، طراحان همواره باید طرح و اثر خود را ثبت کنند تا کپیبرداری نش//ود اما شاید س//والی در ذهن ش//کل بگیرد بر این مبنی که صنایع فناور و پیش//رفته چقدر در معرض کپیبرداری هستند یا چه شرایطی به وجود میآید که ایدهها، طرحها یا نوع محصوالت س//اخته ش//ده، از س//وی افراد دیگری غیر از طراحان دزدیده یا کپی ش//وند؟ به عبارتی، چه می//زان مالکیت فکری و معنوی در عرص//ه فناوریهای نو یا صنایع فناور حفظ و لحاظ میش//ود تا محصوالت تکراری تولید نشود یا جلوی کپیبرداری از طرحهای فناور گرفته شود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.