حذف موازیکاری خودروسازان با نظام بانکی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

در س//ال ۳۹ شیوهنامه جدید شرایط فروش خودرو از سوی وزارت صنع//ت، معدن و تج//ارت تدوین و به خودروس//ازان ابالغ ش//د که بر اساس آن حداقل س//ود مشارکت در شرایط پیشف//روش عادی، معادل حداقل س//ود س//پرده یک س//اله نظام بانکی و س//ود مش//ارکت در تولید نیز معادل نرخ س//ود س//پردههای ۳ س//اله نظام بانکی تعیین ش//د. بر اساس این شیوهنامه، حداقل سود انصراف در شرایط فروش مشارکت در تولید نیز معادل حداکثر ۳درصد کمتر از نرخ سود سپردههای ۳ ساله نظام بانکی اعالم شد.

همزمان با کاهش نرخ سود سپرده بانکی، مهلت ۵ ماههای به خودروس//ازان داده شده تا نرخ سودهای مشارکتی خود را به حد مجاز برسانند چراکه به گفته ولیاهلل سیف، رییس کل بانک مرکزی روش//ی که خودروس//ازان در حال حاضر انجام میدهن//د منطبق با عملیات بانکی بوده در حالیکه آنها مجاز به انجام عملیات بانکی نیستند. او ادامه داده که خودروسازان مکلف ش//دند خود را با بان//ک مرکزی هماهنگکنند و از این پس یک خودروس//از نمیتواند به بهان//ه پیشفروش از مردم پول بگیرد و س//ود باال پرداخت کند بلکه قرار ش//ده، این کار منضبطت//ر و آییننامهای برای خودروس//ازان تهیه ش//ود که نظارت آن بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.

این ش//رایط در حالی به خودروسازان ابالغ شده که بررسی جزئیات نرخ سود بانکها و موسسههای اعتباری در سال ۳۹ نشان میدهد که متوسط نرخ سود بانکی بانکها در این سال ۱۲درصد و نرخ س//ود موسس//ههای مال//ی و اعتباری معادل ۷۲ تا ۹۲درصد بوده اس//ت که با احتس//اب این ش//یوهنامه، خودروس//ازان اجازه داش//تند تا ۰۳درصد س//ود بانکی را در برنامه کاری خود قرار دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.