ساخت یک نیروگاه مولد مقیاس کوچک در شهرک صنعتی ابرکوه

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

معاون صنایع کوچک ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان یزد از س//اخت یک نیروگاه مولد مقیاس کوچک با ظرفیت 15 م//گاوات در ش//هرک صنعتی ابرکوه در آین//دهای نهچندان دور خب//ر داد. به گزارش خبرنگار گس//ترش صنعت از یزد، ذبیحاهلل زارع در بازدید از ش//هرک صنعت//ی ابرکوه گفت: این نیروگاه در زمینی به مس//احت 5 ه//زار و ۰۰۷ مترمربع و با ظرفیت گاز 5 هزار مترمکعب ساخت خواهد شد. معاون صنایع کوچک شرکت ش//هرکهای صنعتی استان یزد تاکید کرد: شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان با وجود محدودیتهای مصرف گاز، در راستای سیاس//تهای حمایتی دولت و برای تامین برق پایدار واحدهای صنعتی کوچک و متوس//ط در شهرکها و نواحی صنعتی، برای اس//تقرار چندین واحدهای نی//روگاه مقیاس کوچک اقدام کرده است. زارع مهمترین مزیت ساخت نیروگاه برق با مقیاس کوچک در شهرکهای صنعتی را کاهش تلفات انرژی در خطوط انتقال ب//رق، حذف هزین//ه اجرایی خطوط انتق//ال و تامین برق پایدار واحدهای تولیدی و صنعتی دانس//ت و تصریح کرد: بهبود شبکه ب//رق و جلوگیری از خاموش//ی برق واحده//ای تولیدی از دیگر اهداف شرکت در حمایت از سرمایهگذاران ساخت نیروگاه برق با مقیاس کوچک است. معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان یزد بیان کرد: برق تولیدی این نیروگاه عالوهبر ارائ//ه به ش//بکه برق اس//تان، میتواند ب//رای بهرهمندی صنایع مستقر در این ناحیه صنعتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.