تولید یک دستگاه بیمارستانی با ارزش افزوده باال

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

دستگاه حمل بیمار در مرکز رشد فناوری سالمت ابنسینا رونمایی شد. این دس//تگاه به منظور رفع مشکل جابهجایی بیماران، اف//راد کمتوان حرکتی و بیم//اران بیهوش طراحی ش//ده است به نحوی که برای هر یک از کارکنان این امکان را فراه//م میکند که به تنهایی و بدون نیاز به کمک گرفتن از ف//رد دیگر، بیمار را در هر ش//رایط مکانی جابهجا کرده و در موقعیت مورد نظر قرار دهد. به گزارش گسترش صنعت، دستگاه ساخته ش//ده با مزیتهای یگانه خود قابل استفاده در بیمارس//تانها، مراکز درمانی، مراکز توانبخشی، منازل و اس//تخرها برای حم//ل بیماران و افراد ناتوان اس//ت. نیروی محرکه دستگاه الکتریکی بوده و کنترل دستگاه دارای انواع ش//بکههای امنیتی برای جلوگیری از بروز هرگونه مش//کل اس//ت. انرژی مورد نیاز برای حمل بیمار از باتری تعبیه شده روی خود دس//تگاه تامین میشود. حمیدرضا خرمخورشید، رییس دانش//گاه علوم بهزیس//تی و توانبخشی در این زمینه گفته اس//ت: خوشبختانه ش//رکت دانشبنیان میثیا صنعت یکی از مراکز رش//د درباره فناوری س//المت است که امروز ش//اهد رونمایی دستگاه حمل بیمار از این واحد فناور بودیم و دانش//گاه علوم بهزیستی و توانبخشی با داشتن کلینیکها و مراکز بیش//مار میزبان این دستگاه است و اجازه استفاده از دس//تگاه حمل بیمار برای بیماران ارج//اع یافته به مراکز درمانی علوم بهزیس//تی را میده//د. وی تصریح کرد: حمل بیماران دچار ضایعات نخاعی، فلج مغزی، اماس، سالمندان، بیماران روانی بستری شده، زخم بستریها، بیماران بیهوش ...و نیازمند توجه و دقت باالس//ت که دس//تگاه حمل بیمار از ضرورتهای مراکز درمانی و توانبخش//ی به شمار میرود. خرمخورشید افزود: در بیمارستانها حمل بیمار با بیماربران اس//ت ک//ه این اف//راد نیز بعد از چند س//ال دچ//ار کهولت، فرس//ودگی حرکتی و پیوس//تن به گروه دیگری از کمتوانان میش//وند که خوش//بختانه دس//تگاه حمل بیمار در کنگره اینوتک به عنوان طرح برتر ش//ناخته شد نیاز این بیماران را تامین کرده اس//ت. وی یادآور ش//د: با توجه به تولید داخلی و هزینه پایین دس//تگاه حمل بیم//ار امیدواریم هاللاحمر، بنیاد جانبازان، مراکز بهزیستی، بیمارستانها و کلینیکهای توانبخش//ی از خدمات این دس//تگاه بهرهمند شوند و شاهد رفع نیاز بیماران در این حوزه باش//یم. خرمخورش//ید گفت: در فناوریه//ای مختل//ف بای//د ب//ه دنب//ال فناوریهایی با ارزشافزوده باال باشیم. به عنوان مثال، تولید سیمان و فوالد هم نیاز کش//ور است اما با توجه به عوارض زیستمحیطی و ارزشافزوده پایین و در قیاس با اس//تنت دارویی چند گرمی با ارزشافزوده باال باید به سمت فناوریهای سالمت حرکت کنی//م. خرمخورش//ید اظهار کرد: ح//دود ۰۱ فناوری حوزه سالمت وجود دارد که برای بهرهمندی از فناوریها و توسعه فناوریها نیازمند ارتباطات بینبخشی هستیم. وی داروهای بیوفناوری، کیتهای تش//خیصی، بیوانفورماتیک، تجهیزات پزشکی و توانبخشی ...و را مربوط به فناوری سالمت دانست و اف//زود: بای//د برای ارتقای س//المت تمرکز بیش//تری روی فناوری س//المت داشته باش//یم و از واحدهای فناور و مراکز رشد حمایت کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.