سایپا‹در‹مسیر‹تعالی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

گروه خودروس//ازی سایپا در س//ال ۴۹ با زیان انباشته بیش از ۴000 میلیارد تومانی مواجه ش//د و نسبت مالکانه شرکت به منفی ۶/۴1 درصد کاهش یافت و بسیاری از ش//رکتهای اصلی آن در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند اما با هدایت و راهبری مدیران ارش//د و اقدامات مناس//ب در تمامی حوزههای طراحی، مهندس//ی، تولید، فروش، مالی ...و توانست از شرایط بحران خارج شود و در مسیر شکوفایی گام بردارد.

به گزارش س//ایپا نیوز، گروه خودروسازی س//ایپا توانسته است با یک برنامه جامع بر مش//کالت و بحرانهای س//الهای اخیر خود غلبه کند و دستاوردهای بسیار مطلوبی را برای این گروه به ارمغان آورد.

در س//الهای 2۹ و ۳۹ شرایط کسبوکار بهواسطه تحریمهای ظالمانه بسیار س//خت و پیچیده ش//ده بود بهطوریکه خودروس//ازان در تامین قطعات پیچیده با مش//کالت فراوان روبهرو بودند و محدودیتهای زیادی در همکاری با ش//رکای تجاری خود داش//تند. تامین مناب//ع مالی نیز از بانکها برای ش//رکتهای خودروس//از و قطعهس//از گروه وجود نداشت. پیشبینیها نش//ان میداد، درصورتیکه تغیی//رات بنیادین در این گروه ایجاد نشود، میتوانست تا نیمه اول سال 5۹ به حیات خود ادامه دهد.

ام//ا این گ//روه با اتخ//اذ اس//تراتژیهای مناس//ب و برنامه خ//روج از بحران توانس//ت بار دیگر در مسیر ش//کوفایی گام بردارد و دستاوردهای قابلتوجهی را در صنعت خودروسازی کسب کند.

در ح//وزه تامین و تولید، بر اس//اس برنامهریزی انجامش//ده رش//د ۳5 درصدی تولید در گروه سایپا با افزایش تولید 200 هزار دستگاه در سال 5۹ نس//بت به سال ۴۹ محقق شد و همچنین در حال حاضر شاهد رشد 25 درصدی تولید در سال ۶۹ نسبت به سال 5۹ در این گروه هستیم.

همچنین گروه سایپا با پیگیری و راهبری مدیریت ارشد در حوزه توسعه محصول توانس//ت 11 محصول جدید را در بخشهای مختلف قیمتی در سالهای 2۹ تا ۶۹ به بازار ارائه دهد. عرضه محصوالت جدید گروه سایپا روی پلتف//رم مدرن و بهروز اس پی 100 و اس پی صفر که تولید آنها از انتهای س//ال جاری آغاز میشود و قابلیت صادرات به کشورهای اروپایی را دارد یک//ی از بزرگترین دس//تاوردهای صنعت خ//ودرو خواهد بود. در حوزه مالی و اقتصادی، گروه س//ایپا توانسته اس//ت با برنامهریزی دقیق، زیان انباش//ته 500۴ میلیارد تومانی خود را به سود انباشته ۳۶ میلیارد تومانی س//ال 5۹ و پیشبینی سود انباشته ۶27 میلیارد تومانی در سال ۶۹ تبدیل کند. عالوه بر این س//رمایه ش//رکت به میزان 218۳ میلیارد تومان افزایشیافته است.

این نتایج حاصل برنامههای مهمی چون اصالح ساختار سرمایه، کاهش هزینهها و چابکس//ازی گروه از طریق ح//ذف فعالیتهای موازی، ادغام شرکتها، تجمیع خرید، حذف واسطهها و تامین از منابع اصلی ...و بوده است.

همچنین میتوان به ایجاد ام//کان تامین منابع مالی از طریق طراحی روشه//ای نوین فروش همچون فروش اعتباری بدون بهره و کمبهره و..، کاه//ش نرخ موثر تس//هیالت بانک//ی از 0۳ درصد به ۴2 ت//ا 18 درصد، انتش//ار 500 میلیارد توم//ان اوراق مرابحه و 05۳ میلی//ارد تومان اوراق صکوک در سال 5۹ و متعاقب آن انتشار اوراق سلف موازی و استفاده از خطوط اعتباری بینالمللی بهعنوان سایر برنامههای استراتژیک این گروه اش//اره کرد. عالوه بر این پس از اجرایی ش//دن برجام، گروه سایپا درباره جذب سرمایه خارجی نیز فعالیتهای بسیار مناسبی انجام داده که از آن جمله میتوان به عقد قرارداد سرمایهگذاری مشترک با سیتروئن با جذب سرمایهگذاری مس//تقیم خارجی به میزان 00۳ میلیون یورو اشاره کرد. همچنین در حوزه قطعهسازی عقد قرارداد با شرکت هانووس نهایی شده و در قرارداد سرمایهگذاری مشترک با هانووس در خرمشهر 1200 شغل در منطقه محروم خرمش//هر ایجاد خواهد شد. در مشارکت با این شرکت فناوری روز دنیا به ایران انتقال خواهد یافت.

عالوه بر جذب سرمایهگذاری خارجی، گروه سایپا به سرمایهگذاری در کش//ور الجزایر اقدام و سایت تولیدی خود را با رویکرد ملی و اقتصادی و بدون هیچ تصمیمگیری سیاسی تاسیس کرده است. این کارخانه تولیدی در طول یک سال ایجادشده که رکورد زمانی راهاندازی خط تولید خودرو را شکسته است.

عالوهب//ر این موارد، افزایش 2/۳ درصدی رضایت مش//تریان از فروش محصوالت گروه س//ایپا در حوزه کیفیت، رش//د ۳/۶ درصدی سهم بازار گروه س//ایپا در ح//وزه فروش و خدمات پس از فروش و کس//ب س//هم 70 درصدی گروه س//ایپا از صادرات خودرو کش//ور در سال 5۹ از دیگر دستاوردهای مدیریت ارشد گروه سایپاست که نتیجه برنامه جامع خروج از بحران بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.