رعایت استانداردها؛ شرط همکاری با خودروسازان داخلی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تولید کیفی محصول در اولویت همکاری با خودروس//ازان داخلی است، گفت: همه خودروس//ازان کشور بدانند تنها زمان//ی میتوانند با وزارت صنعت، مع//دن و تجارت کنار بیایند که حداقل ک//ف اس//تانداردهای تولید خ//ودرو را رعای//ت کنند. محمد ش//ریعتمداری در گفتوگ//و با خبرگزاری صداوس//یما اضافه کرد: در دوره زمانبندی معینی با خودروسازان ای//ن موضوع را مطرح میکنیم که رعایت 55 اس//تاندارد صنعت خودرویی حداقل و کف انتظار اس//ت. وی با یادآوری تحریمهای ظالمانه خاطرنش//ان ک//رد: در دورهای ب//ا محدودیتهای تحریم روب//هرو بودی//م و امروز دیگر تابو شکس//ته ش//ده و رعایت نکردن استانداردهای ایمنی مسئله غیرقابل گذشت بوده و نمیتوانیم بر سر ایمنی مردم معامله کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشکر از هموطنانم//ان ک//ه صبورانه کیفیس//ازی خودروهای وطنی را تحمل کردند تا اینکه امروز محصوالت ایرانی روانه بازارهای هدف خارجی ش//ود، گفت: البته تولید داخل که تضمینکننده اشتغال هم اس//ت، اهمیت دارد اما باید مطمئن باش//یم خودرویی که در اختیار مردم میگذاریم حداقل تاثیر را در تصادفات منجر به مرگ و قطع نخاع و آس//یبهای جس//می دارد. به گفته شریعتمداری، ایران پایههای فعالیت صنعت خودرویی کشور را با معادن شناخته شده سنگآهن به خوبی در اختیار دارد و در تولید ورق به عنوان یکی از مهمترین نیازهای خودروس//ازی در وضعیت خوبی اس//ت. وی همینطور برخورداری کش//ور را از مهندس//ان خالق بومی در زمین//ه طراحی و تولید پلتفرم(شاس//ی و نی//روی محرکه) یادآور ش//د و گفت: باید با ایجاد صنایع مشترک با خودروسازهای بزرگ و معروف جهان مانند قراردادی که وزیر پیش//ین صنعت، معدن و تجارت در اواخر دوران وزارت خود منعقد کرد، س//اخت داخل را تقوی//ت کنیم تا به یکی از خودروس//ازهای ب//زرگ منطقه تبدیل ش//ویم و با سرعت بیشتری در صنعت خودروسازی عمیق شویم. ش//ریعتمداری با تمجید از اقدام وزیر پیش//ین که بر تعهد رنو در ف//روش محصول مش//ترک در چارچوب بازاریابی ش//بکه جهانی این ش//رکت فرانس//وی تاکید کرده بود، گفت: طرفهای خارجی ب//ه خوبی میدانند در منطقه کش//وری به جز ای//ران وجود ندارد ک//ه اینگونه پایههای صنعتی قدرتمندی در تولید خودرو داش//ته باشد. از وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم درباره گالیه قطعهس//ازان بخش خصوصی از اینکه در قرارداد اخیری که با رنو منعقد ش//د س//هم این حوزه درنظر گرفته نش//ده است، هم سوال ش//د. وی با تاکید بر ضرورت مش//ارکت با دنیای پیشرفته البته با حفظ منافع ایران گفت: قراردادها باید با دقت تنظیم ش//ود چون تعه//د طرفین//ی ایجاد میکند و بعد از انعقاد به س//ختی میتوان آن را برهم زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.