خودنمایی‌لوک ‌سها‌در‌تبریز

گزارش «گسترش صنعت» از روز نخست نمایشگاه تبریز نشان داد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

بیس//ت و یکمی//ن نمایش//گاه خ//ودرو تبریز ک//ه ازجمله قدیمیتری//ن رویدادهای حملونقل منطقه به ش//مار میآید با حضور ش//رکتهای خودروس//از از جمله مدی//ران خودرو، س//ایپا دیزل، بم خ//ودرو، کارمانیا و ش//رکتهای نمایندگی نیس//ان، دیاس، میتسوبیش//ی، هیون//دای ...و کار خ//ود را آغاز کرد. نمایش//گاه خودرو تبریز مانند س//الهای گذش//ته میزب//ان تجاریس//ازهای خوشنام//ی همچون س//ایپا دیزل، آرین دیزل، آریا دیزل، فوس//و ...و اس//ت. به گفته مس//ئوالن برگ//زاری، در این نمایش//گاه بیش از 00۳ واح//د صنعتی از استانهای مختلف و مناطق آزاد کشور و همچنین 10 کشور خارج//ی از جمله ترکیه، آلمان، فرانس//ه، چین، کرهجنوبی و بالروس حض//ور دارند. حبی//ب ماهوتی، مدیرعامل ش//رکت نمایشگاههای بینالمللی تبریز در گفتوگو با خبرنگار اعزامی «گس//ترش صنعت» گفت: این بیس//ت و یکمین نمایش//گاه بینالملل//ی خودرو و قطعات یدکی اس//ت که در تبریز برگزار میشود.

امس//ال بی//ش از 00۳ واحد تولیدی در نمایش//گاه حاضر شدهاند که از این تعداد 280 شرکت تنها قطعهسازان داخلی و خارجی از 10 کشور هستند که برای ارائه محصوالت خود به این نمایشگاه سفر کردهاند. البته نمایندگانی نیز از کشورهای دیگ//ر در این رویداد هس//تند ک//ه به عنوان کش//ور خارجی محاسبه نشدهاند.

وی افزود: به دنبال آن هس//تیم که نمایشگاه خودرو تبریز به محلی برای ش//کوفایی استعدادهای شرکتهای خودروساز داخلی تبدیل و همکاری آنها با تولیدکنندگان برتر خارجی به تولید محصول با کیفیتتر منجر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.