واردات ۳۳ هزار خودرو در 5 ماه

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

براساس آمارهای منتشر شده، در ۵ ماه نخست امسال ۳۳ هزار خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده است.

به گزارش پرش//ین خ//ودرو، مجموع ارزش دالری خودروهای وارد ش//ده به کش//ور در این مدت بی//ش از 900 میلیون دالر بوده ک//ه این موضوع از افزایش بیش از 0۳درصدی واردات خودرو نس//بت به مدت مشابه سال قبل خبر میدهد.

بر اساس این گزارش، در ۵ ماه نخست امسال به میزان 19 میلیارد و 442 میلیون دالر انواع کاال وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 61/94درصد افزایش را نشان میدهد. این در حالی است که این رقم در ماه گذشته 97/2۳ درصد بوده است.

عمدهترین دالیل افزایش واردات به خودرو و قطعات منفصله آن، کاالهای سرمایهای و برخی کاالهای اساسی مربوط میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.