ضعف قوانین مانع شفافیت اقتصادی

Sanat Newspaper - - اقتصاد سیاسی -

شللفافیت اقتصللادی در شللاخصهای بینالمللللی را به طور معمول سللازمان بینالمللی شللفافیت بللا میزان فسللاد مالی و اداری میسللنجد کلله در این موضوع شللاخصهایی همچون رشوه و دریافت مبالغ برای انجام فعالیللت اداری، سوءاسللتفاده از جایگاههللای اداری و دولتللی در جهت منافع شخصی ...و ارزیابی میشود که متاسللفانه در هر دو بخللش ایران در جایگاه نامناسللبی قرار دارد. ایللران از میان 167 کشور در جایگاه 131 قرار دارد، شفافیت اطاعاتی شاخص بسیار مهمی در محاسللبه شفافیت اقتصادی است به این معنا که حجم اطاعاتی که دولت براسللاس سیاستهای اطاعاتی خود منتشر میکند چه میزان اسللت. محاسللبه اطاعات تاحدودی در دولت حسللن روحانی با شللیوههای گوناگون حسللابداری مالی و ایجاد سللامانههای مختلف مناسبتر شللده اما هنوز از ضعف انتشار آن در سللطح عموم رنج میبریم. یکی دیگر از شللاخصهای شفافیت اقتصادی نبود شفافیت قوانین است، تعدد و ابهام در قوانین موجب تفسللیرهای متفاوت از قوانین میشللود که بر شفافیت اقتصادی تاثیرگذار اسللت. بللرای ارزیابی کشللورها دو روش وجود دارد؛ در روش نخست این موسسات یکسری دادههای منتشر شده به طور مثال اطاعات ژاپن را مبنا قرار میدهند و سایر دادهها را برمبنای آن مقایسلله و ارزیابللی میکننللد. در روش دیگر این سللازمانها کارشناسللانی دارند که در کشورهای مختلف دادهها را جمعآوری میکنند. دقت این اطاعات به دسترسی کارشناسان به اطاعات نیز بسللتگی دارد به طور مثال در ایران دسترسللی به این اطاعات کمتر از سللایر کشورهاسللت به همین دلیل این موسسللات کمتر موضوعات سیاسی را در ارزیابی دخیل میکنند تا اعتبار تحقیقات زیر سوال نرود. عضویت کنوانسیونهای بینالمللی و رعایت قوانین بینالمللی به طور قطع در شللفافیت اقتصادی تاثیرگذار اسللت اما آنچلله در ایللن میان اهمیت دارد الزماالجرا بللودن این قوانین در تمام دولتهاسللت. در ایران ضمانتی وجود ندارد که دولت بعدی این کنوانسللیونها را اجرا کند یللا خیر. همین امر موجب کاهش شفافیت اقتصادی میشللود بنابراین اقدامات مناسبی انجام شده اما این امر باید تداوم داشته باشد.

حسین ساسانی رییس کارگروه توسعه پایدار فرهنگستان علوم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.