دان‹شبنیا ‹نها‹محرک‹توسعه‹فناوری

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

دولت تدبیر و امید در طول 4س//ال گذشته، در جهت کاربردی کردن علم و دانش گامهای موثری برداش//ته که به ارتقای جایگاه بینالمللی در تولید علم و فناوری، بهرهوری بهینه از علم و رشد ۲۹ برابری شرکتهای دانشبنیان منجر ش//ده اس//ت. به گفته بهزاد س//لطانی، رییس صندوق نوآوری و ش//کوفایی، در سال ۲۹ فقط ۳۳ ش//رکت دانشبنیان تاسیس ش//د که این تعداد در سال ۶۹ به ۳ هزار و ۲۳ شرکت افزون شده است. این عدد نش//ان از ۲۹ برابر شدن این شرکتها دارد. به بیان سلطانی، از سال ۲۹ تاکنون س//رمایه ۵۲میلیارد تومانی تایید شده صندوق نوآوری و ش//کوفایی به ۲ هزار و ۳۳ میلیارد تومان افزایش یافته و تنوع خدمت صندوق از یک خدمت در سال ۲۹ به ۰۲ خدمت در سال ۶۹ تغییر یافته اس//ت. وی میزان اشتغال ایجاد ش//ده از سوی صندوق را ۶۵ هزار نفر به طور مس//تقیم و غیرمستقیم عنوان کرد و افزود: در اقتصاد ۰۳۳ میلیون تومان هزینه ایجاد اش//تغال پایدار دولتی است در صورتی که در اقتصاد دانشبنیان صندوق نوآوری و ش//کوفایی با ۰۰۱ میلیون تومان توانستیم اش//تغال پایدار ایجاد کنیم. به گزارش گس//ترش صنعت، ش//رکتهای دانشبنیان به شرکتهایی گفته میشود که ایدهها را به محصول تبدیل میکند و براساس تعریف قانون مصوب مجلس شورای اسالمی، شرکتها و موسس//ههای دانشبنیان شرکت یا موسس//ه خصوصی یا تعاونی است ک//ه به منظور همافزایی علم و ثروت، توس//عه اقتصاد دانشمحور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (ش//امل گس//ترش و کارب//رد اختراع و نوآوری) و تجاریس//ازی نتایج تحقیق و توس//عه (ش//امل طراحی و تولید کاال و خدم//ات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزشاف//زوده فراوان به ویژه در تولید نرمافزارهای مربوط تشکیل میشود.

‹توسعه‹زیرساخ ‹تها ‹

بر پایه س//رمایهگذاری و تالشها در دولت یازدهم، مس//یر رشد علمی کش//ور صعودی ش//ده و به اس//تناد اطالع//ات پایگاه علم//ی بینالمللی ه//سسوم(»ISI« اطالعات علمی) و «اس//کوپ»، در جایگاه شانزدهم در تولید علم قرار گرفته اس//ت. موضوعی که وحید احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیرکل شورایعالی علوم به آن اشاره کرده است. وی به ایرنا گفته است که دانشگاهها و مراکز علمی دولتی وابس//ته ب//ه وزارت علوم، تحقیقات و فن//اوری دولت یازدهم، ۰۵ هزار مقاله و مدرک علمی در پایگاه ISI را تولید کردهاند. سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییسجمهوری نیز به ایس//نا گفته است که سال گذش//ته ایران بیشترین رشد علمی در کش//ورهای دنیا را با افزایش ۸۱ درصدی مقالهها بهدست آورد در حالی که امریکا رشد منفی ۵ درصد را داشت. معاون علمی و فناوری رییسجمهوری با بیان اینکه رشد مقالهها امس//ال بیشتر از سال گذشته بوده است، افزوده است که ایران در نانو به رتبه چهارم رس//ید و در بسیاری از رشتهها از نظر تعداد مقالهها در بین ۰۱ کش//ور برتر جهان قرار دارد. ستاری با اشاره به اینکه در علوم انسانی مش//کالت فراوانی وجود دارد چراکه تعداد مقالهها در این زمینه در ایران کم و در رتبه 44 جهان قرار گرفته است، اظهار میکند که نظام آموزشی در کش//ور س//نتی اس//ت و این امر نمیتواند موجب توس//عه شود. بنابر گزارشهای منتش//ر شده، رتبه علمی کش//ور افزایش قابلتوجهی یافته است اما باید درنظر داشت که موفقیت فعالیتهای علمی و فناورانه درگرو فراهم آمدن شرایط برخورداری از نیروی انسانی متخصص و نوآور، وجود زیرساختهای پژوهشی، اعمال مش//وقها و حمایتهای مادی و معنوی و تخصیص بودجه الزم اس//ت. بر همین اس//اس، دلیل افزایش رشد علم و فن//اوری در ایران را میت//وان تداوم حمایت دول//ت یازدهم به ویژه در فعالیتهای دانشبنیان دانست؛ حمایتهایی از قبیل ساخت 4 پارک علم و فناوری جدید در مدت 4س//ال دولت یازدهم و ساماندهی 4۵۵۱ قطب علمی، حمایت از تجاریس//ازی طرحهای دانشبنیان و کس//ب اعتبارات برای تقویت صندوق نوآوری و ش//کوفایی با وجود محدودیت شدید منابع در کش//ور که نش//ان از عملگرایی و دوری دولتمردان از ش//عارزدگی و وعدههای ظاهری بوده اس//ت. همچنین در موفقی//ت دولت تدبیر و امید همین بس که در شرایطی که دولتمردان پیشین، عزم جدی برای تحقق بند )/ه( ماده ۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه مبنیبر افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی با این هدف که تا پایان برنامه به ۳ درصد برسد، از خود نشان ندادند، دولت فعلی با مدیریت صحیح منابع برای تحقق این هدف راهبردی، کمر همت بست. از سوی دیگر، پیش از این توجه دولتها بیشتر به سمت س//رمایهگذاری مستقیم در تحقیق و توسعه معطوف بود در حالی که دولت یازدهم با شناس//ایی نقاط ضعف و قوت سیاس//تهای علم و فناوری، تالش کرد با رویکرد تجاریس//ازی از طرحها و پروژههای اولویتدار توسعه فناوری حمایت گستردهای بهعمل آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.