تغییر نگرش به توسعه

Sanat Newspaper - - فناوریهای نوین و صنایع -

یک//ی از عارضههای//ی که در دنی//ای م//درن ام//روزی برای فن//اوری میت//وان تص//ور کرد تغیی//ر نگ//رش و ذهنی//ت به توسعه است. ش//اید در خیابان ی//ا در اماکن عمومی ش//نیده باشید که مردم لیاقت امکانات را ندارن//د یا هن//وز فرهنگ آن ایجاد نش//ده اس//ت. ای//ن باور همان عارضه ذهنی اس//ت که ب//ه زبان میآید و در حقیقت ذات تحول را به موازات گذر زمان ب//رای جامعهای نف//ی میکند. این عارضه در بس//تر صنعت هم وجود دارد اما به ش//یوهای دیگر؛ یک مدیر صنعتی ممکن است با وجود تغییر و تحوالت بس//یاری که در صنعت متبوع خود به وج//ود آمده باش//د هنوز خود را نیازمند به بروزرس//انی نداند یا اینکه ماهیت تحول فن//اوری را طرد کند. این چالش در صنایع قدیم//ی خودنمایی میکند. از اینرو، تح//ول فناوری و برطرف کردن عارضه ناباوری توس//عه را باید از س//طوح مدیران صنعتی آغاز کرد که به دالیل مختلف نیازی به نوسازی در خود احساس نمیکنند. البته در دول//ت یازدهم برنامههای مطلوبی برای این مهم درنظر گرفته ش//د که یکی از آنها تربیت ۰۰۵ مدیر آماده بود که سال گذشته در دستور کار قرار گرفت. با این حال الزمه دیگری که میتوان برای پیوند بخش صنعتی س//نتی به صنعت فناور درنظر گرفت نفوذ قشر جوان تحصیلکرده به عنوان مشاور به همراه افراد باتجربه اس//ت. بعید نیس//ت در این میان انتقال اطالعات و تجربهها به نس//ل جوان انجام ش//ود اما نکته مهمتر حرکت در مسیر فرهنگسازی است که میتواند پایههای توسعه صنعتی را تقویت کند. به عبارتی، توس//عه درونیسازی میشود. البت//ه همواره نباید انتظار داش//ته باش//یم ک//ه مدیران صنعتی مس//یر رشد و توسعه فناوری را باور داش//ته باشند. نمونه آن را در برخورد با کس//ب و کارهای نوین شاهد هستیم که البته هر چند مقاوم باشد اما تداوم ندارد چرا که از لحظهای که یک عامل توس//عه در میان مردم رسوخ کند در میانمدت قوی میشود و کمتر کسی میتواند آن را انکار کند زیرا باور و فرهنگ آن ایجاد میش//ود. از این رو، بهترین فرم//ول یا راهحلی که میتوان برای مکانیزه کردن یا نفوذ فناوری به دل صنایع قدیمی پیشنهاد کرد فرهنگسازی و درونیس//ازی فناوری است. ابزار این راهکار نیز سادهس//ازی فرآیند صنعتی در قالب نرمافزارها است. به عبارتی، آنجا که بخش صنعتی از بروزرسانی سختافزار کار خود امتناع میکند یا ضرورتی به بهینهس//ازی آن نمیبیند بهتر اس//ت که عملکرد مجموعه فرآیند یا بخش//ی از چالشها و مش//کالت آن صنعت در قالب یک نرمافزار سادهس//ازی شود. روش دیگر اقناع مدیران صنعتی سختگیر مخالف بروزرسانی ایجاد صنایع مشابه موازی با آنها است به نحوی که تکمیلکننده کار آنها باشد اما به شیوه نوآور و جدید؛ بدیهی است که این فرهنگسازی میتواند در میانمدت موثر باشد.

صفیه رضایی روزنامهنگار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.