قوانین‌خوب‌در‌سطح‌کاغذ‌باقی‌م‌یمانند

‹«گسترش‹صنعت»‹نحوه‹حمایت‹صنعت‹قطعه‹داخل‹از‹دید‹کارشناسان‹را‹بررسی‹کرد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

کش//ورهای صنعت//ی چگون//ه از صنع//ت بومی خود دفاع میکنند؟ این پرس//ش اساس//ی اس//ت که میتواند راهگش//ای کشورهای در حال توسعه مانند ایران باشد.

نیازسنجی، شناس//ایی صاحبان فناوری خارجی و کارفرمایان داخلی، تهی//ه طرح چگونگی انتقال دانش فنی به داخل کش//ور، نحوه س//رمایهگذاری و تامی//ن مالی، زمانبندی و ایجاد امکانات تحقیق و توس//عه از مهمتری//ن ارکان فرآین//د اس//تفاده حداکث//ری از توان طراحی و مهندس//ی س//اخت داخل اس//ت که با سیاس//تهای تشویقی میتوان به نتیجه مورد انتظار در تولیدات صنعتی دس//ت یافت.

‹قانو ‹نهای‹کاغذی‹ ‹

ساس//ان قربان//ی، دبیر کل همای//ش بینالمللی صنعت خ//ودروی ایران و یک//ی از فعاالن صنعت قطع//ه کش//ور درباره نح//وه حمای//ت دولتهای کش//ورهای صنعت//ی از صنعت خود به گس//ترش صنعت گفت: بهطور قطع ن//وع حمایت از صنعت در کشورهای مختلف، متفاوت است. در کشورهای توسعهیافته که صنعت قوی دارند دولتها شرایطی را بهوجود آوردهاند که از تولید داخلی حمایت شود. حمایت از تولی//دات داخلی به روشهای مختلفی انجام میش//ود؛ بهطور نمونه این کشورها امکانات و مزیتهای ویژهای را برای شرکتهای تولیدی و کارآفرینان و تولیدکنندگان ایجاد میکنند، زمین رای//گان، پرداخت نکردن مالیات، نگرفتن عوارضی که از واحدهای تولیدی دریافت میش//ود و.... تنها ب//ه این دلیل که واحدهای تولیدی داخلی خود را تقویت کنند و توسعه دهند.

وی اف//زود: دول//ت امکان//ات متع//ددی را برای صنعتگ//ران فراه//م میکن//د تا آنه//ا قیمت تمام ش//ده خود را کاهش دهند ب//ه این ترتیب بتوانند محصول//ی رقابت//ی از نظ//ر قیمت ب//ا محصوالت خارجی تولید و عرضه کنند.

او ادامه داد: تمام کشورهای صنعتی این مسیر را طی کردند اما طبیعی است که کشورهای در حال توس//عه باید انرژی بیش//تری صرف کنند؛ بهطور نمونه در کش//ور چین حملونق//ل و انرژی رایگان اس//ت و تسهیالت ارزان قیمت و بهره بانکی بسیار پایین در اختیار واحدهای تولیدی قرار میگیرد تا بتوانند به بقای خود ادامه داده و با س//ایر همتایان خود رقابت کنند.

ای//ن فعال صنعت قطع//ه بیان کرد: در کش//ور برنامههایی به عنوان از بین بردن موانع پیش روی تولید تدوین شده و به تصویب نمایندگان مجلس ش//ورای اسالمی نیز رسیده است اما در عمل اجرا نشد و تنها در سطح یک کاغذ و سند باقیماند.

دبی//ر کل همایش بینالملل//ی صنعت خودروی ایران گفت: مشکل اینجاست که اگر در کشور چند قان//ون محدود در حمای//ت از تولید و تولیدکننده وجود داشته باش//د عملیاتی نمیشود. نتیجه این میش//ود که تولید داخلی و صنعت پیشرفت قابل توجهی ندارد و این مس//ئله باعث میش//ود که در حوزه رقابت بهلحاظ کیفیت و قیمت تمام شده از بازارهای خارجی فاصله بگیریم.

عضو انجمن قطعهس//ازان کشور تصریح کرد: اما آنجایی که حمایت درس//تی شده و این حمایت از س//وی متصدیان امر مدیریت شده تولیدکنندگان توانس//تهاند محص//والت قابل رقابت//ی تولید و به بازارهای جهانی عرضه کنند.

‹سنگینی‹س/رمایه‹گذاری‹برای‹تولید‹و‹ ‹ آسی ‹بهای‹اجتماعی

قربان//ی در پاس//خ به این پرس//ش ک//ه چطور مس//ئلهای قانون ش//ده اما اجرا نشده است، گفت: قوانین بس//یاری در کشور وجود دارد که در قالب الیحه از س//وی دول//ت و در قالب طرح از س//وی مجلس ارائه و تصویب میشود اما اجرایی نمیشود ب//ه ط//ور نمونه یک//ی از م//واردی که در کش//ور بس//یار جدی مطرح ش//د اما عملیاتی نشد بحث هدفمندس//ازی یارانهه//ا بود زیرا ق//رار بود بخش قابلتوجه//ی از درآم//د حاصل از هدفمندس//ازی یارانهها به سمت تولید هدایت شود چراکه صنعت با حذف یارانهها آسیب جدی میبیند اما اینگونه نشد و در عمل هیچ منابعی به سمت تولید نرفت.

وی ادام//ه داد: درنتیج//ه بس//یاری از واحده//ا تعطی//ل و فعالیتهای تولیدی متوقف ش//دند. به این ترتیب با تعطیلی ش//رکتهای داخلی بیکاری مضاعف//ی در جامعه ایجاد ش//د که ای//ن بیکاری عواق//ب نامطلوبی را برای جامعه و اقتصاد کش//ور به همراه داشت.

در باال عنوان ش//د یک//ی از راههای حمای//ت از تولید داخل مش//وقهای دولتی در بحث تسهیالت و نپرداختن مالی//ات و عوارض اس//ت ام//ا یکی از منابع درآمد دولتها در تمام کشورها مالی//ات اس//ت. کش//ورهای صنعتی چگون//ه ای//ن کمب//ود را در س//امانه اداری و مالی خ//ود جبران میکنند؟ ساسان قربانی در پاسخ به این پرسش عنوان ک//رد: دولتها در کش//ورهای توس//عهیافته و صنعت//ی برنامهه//ای بلندمدت دارند و با تحلیل تمام ابعاد اه//داف خ//ود را تعیی//ن و روشهای دس//تیابی به آنها را تدوین میکنند. میتوان از تولیدکننده مالیات گرفت و برای تولید موانع بس//یاری ایجاد و نیز هزینههای س//نگین ب//ه صنعتگر تحمیل کرد و به درآمد در کوتاهمدت دست یافت درحالیکه آنها به گونهای دیگر عمل میکنند.

وی در اینباره ادامه داد: بس//یاری معتقدن//د زمان//ی که واح//د تولیدی اش//تغال ایج//اد میکند درواقع درآم//دی را برای کشور بهوجود میآورد و نیرویی که امروز مشغول است و فعالیت تولیدی دارد وارد مسیرهای اشتباه نمیشود، بهطور نمونه آسیبهای اجتماعی ایجاد نمیکند. بهطور قطع نیروهای فعال و دستاندرکار تولید اگر درس//ت کار کنند صدم//های به جامعه نمیرس//انند اما زمینه بزهکاری ب//رای افراد بیکار باالست. برای ممانعت و رسیدگی به این آسیبها نیز الزم است نهادهایی چون کالنتری یا بهزیستی ...و بهوجود آید که بار هزینهای بس//یار س//نگینی برای دولت دارد.

دبی//ر کل همایش بینالملل//ی صنعت خودروی ای//ران اظهار ک//رد: بنابراین دول//ت بهجای اینکه هزینههای سنگین نبود شغل را در جامعه بپردازد که آس//یبهای اجتماعی بس//یاری به دنبال دارد، الزم است مالیات کمتری از تولیدکننده بگیرد که رغبت برای تولید وجود داشته باشد. به این ترتیب فعالیتها مستمر بوده و توسعه نیز اتفاق میافتد.

او اف//زود: بای//د ع//وارض کمت//ر گرفته ش//ود، ارزشاف//زوده کاه//ش پیدا کن//د، م//واد اولیه در دسترس باشد و موانع فعالیتهای تولیدی صنعتی را به حداقل برسانیم تا به طور نمونه صنعت قطعه به جایگاه مورد انتظار دست پیدا کند.

این فعال صنعت قطعه تصریح کرد: در کشورهای صنعتی مدیران باالدس//ت محاس//به میکنند که دس//تاوردهای یک واحد تولیدی تنها خود ش//غل نیس//ت بلکه تاثیرات بسیار مثبت جانبی است که بههمراه دارد. اگر این موارد مثبت مورد س//نجش قرار گیرد سود آن نصیب کل کشور میشود.

عضو انجمن قطعهسازان کشور توصیه کرد: یکی از درخواس//تهای تولیدکنن//دگان این اس//ت که ب//رای موفقیت در صنعت بهویژه صنعت قطعه نیاز به خالقیت زیادی نیس//ت. میت//وان بهطور نمونه ۳ کش//ور که در عرصه تولی//د، اقتصاد و ارتباطات بینالملل//ی موفق هس//تند را الگو در نظر گرفت و از تجربههای آنها اس//تفاده ک//رد؛ اینکه چه برنامه و اهدافی داش//تند و از چه روشهایی بهره بردند. همان موارد اگر الگوبرداری ش//ود به نتیجه مورد انتظار دست خواهیم یافت.

قربان//ی در پای//ان اظه//ار ک//رد: نمیتوانی//م الگوب//رداری کنی//م و روشه//ای غیراصول//ی را درپی//ش میگیری//م ک//ه نتیج//ه آن میتواند هزاران آسیب اجتماعی باشد. ‹‹‹فضای‹کس ‹بوکار‹و‹تفکیک‹ حوز ‹هها

ام//ا آرش محبین//ژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کش//ور درباره راهکارهای کش//ورهای صنعتی در دفاع از صنایع بومی خ//ود به ویژه صنع//ت قطعه و چالش این صنعت در کشور به فضای کس//بوکار اشاره کرد و گفت: در این حوزه دو مس//ئله را بای//د مطرح کرد؛ قوانی//ن و مق//ررات حاکم ب//ر فضای کس//بوکار ش//رکتهای صنعتی در کشورهای توسعهیافته بهشدت حامی تولید و مش//وق تولیدکنندگان است. به این معنی که بیش//تر قوانین برای تش//ویق به تولید بومی وضع ش//ده یا مشوقهایی برای توسعه تولید داخل است.

وی در ادامه به مولفه دوم در این بحث پرداخت و افزود: مسئله دوم که از موضوع نخست نیز مهمتر اس//ت تفکیک اقتصاد و صنعت از سیاست بوده و درواقع تصمیمهای سیاسی مختلف کمترین تاثیر اقتص//ادی را بر بخشهای تولیدی و ش//رکتهای خصوصی میگذارد درحالیکه شاهد هستیم تمام امور در ایران تحتتاثیر مس//ائل سیاس//ی اس//ت. بهط//ور نمونه ب//ا تغییر یک دولت ی//ا مجلس ...و کل برنامههای صنعت//ی و تولیدی بههم میریزد. میتوان اینط//ور نتیجه گرف//ت بخش خصوصی در عمل بیش//تر تابع تغییرات و تالطمات سیاسی است تا تحوالت اقتصادی.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهس//ازی کش//ور یادآور ش//د: با این روند به برنامهها و اسناد باالدستی کشور کمترین اهمیت داده میشود و کش//ورهایی مانند مالزی یا ترکیه ک//ه دارای اهداف و برنامههای بلندمدت هس//تند ای//ن برنامهه//ای ۰۲ ت//ا ۰۵ س//اله درواقع همان اس//ناد باالدس//تی اس//ت که فصلالخط//اب تمام بخشهاس//ت. ب//ا تغیی//ر دولت، مجلس و س//ایر نهاده//ای دولتی تمام مدی//ران موظف و مکلف به انجام آن برنامهها هستند.

وی ادام//ه داد: درحالیک//ه در کش//ور م//ا این برنامهها به ش//کل س//لیقهای اجرا میش//ود و هر دول//ت، مجلس ...و برداش//ت ش//خصی از اس//ناد باالدس//تی دارد ش//اهد هس//تیم حتی در مس//یر اهداف برنام//ه کالن ۴۰۴۱ و چش//مانداز صنعت هنوز قرار نگرفتهایم و دس//ت یافتن به اهداف افق ۴۰۴۱ دور از ذهن است.

‹تجارت‹به‹جای‹صنعت ‹

محبینژاد در ادامه به توس//عه کشورهایی چون هند و ترکیه اش//اره کرد و گفت: تفاوت اساسی ما با کشورهای صنعتی و حتی در حال توسعه مانند هند، ترکیه یا برزیل که از اقتصادهای نوظهور دنیا هس//تند در ش//دت قوانین و مقررات حمایتی در راستای فضای کسبوکار و تسهیل تولید است.

وی افزود: از سوی دیگر در مقایسه اقتصاد برزیل با کشور ونزوئال میبینید که اقتصاد برزیل کمترین تاثیرپذیری را از تحوالت سیاس//ی کشورش دارد ام//ا در ونزوئال و کش//ورهایی که مدیریت قوی در بحث اقتص//ادی ندارند تمام تغییرات و برنامههای سیاس//ی حتی ماهیت برنامهها را دچار دگرگونی اساسی میکند.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کش//ور تاکید کرد: در بهبود فضای کس//بوکار مش//وقهای صنعتی و تولیدی بسیار کارگش//ا و مهم هس//تند زیرا ممکن است فضای کس//بوکار مطلوب باشد اما مش//وقی برای تولید گذاش//ته نش//ود در نتیجه در عمل ش//اید انگیزه کاف//ی ایجاد نش//ود که س//رمایهگذاری و فعالیت تولی//دی به جای بخش تجارت به س//وی صنعت هدایت شود.

او گف//ت: بای//د جوایزی گذاش//ته ش//ود چراکه تجربی//ات جهان//ی نش//ان میدهد سیاس//تهای تشویق برای تولیدکننده بسیار تاثیرگذار است.

ای//ن فع//ال صنع//ت قطعه ن//رخ ارز را ب//ا نرخ بهرههای بانکی و تورم متناس//ب ندانست و گفت: اقتصاد ایران بیمار است و بحث بهرههای سنگین بانکی از معضالت و چالشهای اصلی تولید اس//ت و متناس//ب با تغییرات نرخ ارز و تورم در کش//ور نیس//تند. در کش//ور نرخ ارز را به شکل دستوری پایین نگه میداریم که تناس//بی با افزایش تورم و نرخ بهرههای بانکی ندارد.

محبینژاد در پایان به صرف//ه اقتصادی واردات اش//اره کرد و گفت: امروز واردات ب//ه جای تولید در کش//ور صرفه اقتصادی دارد ب//ه این معنی که تجارت به جای صنعت نشس//ته و قشر بزرگی نیز در کش//ور وجود دارد؛ قشر سنتی به طور تقریبی دالل که آنها امنیت به نسبت زیادی دارند و تمام سعیشان این اس//ت که تجارت را بهجای صنعت محور توس//عه قرار دهند و این عمل در میانمدت و بلندمدت به اقتصاد کشور ضربه وارد میکند.

آرش محبینژاد در بهبود فضای کسبوکار مشوقهای صنعتی و تولیدی بسیار کارگشا و مهم هستند زیرا ممکن است فضای کسبوکار مطلوب باشد اما مشوقی برای تولید گذاشته نشود در نتیجه در عمل شاید انگیزه کافی ایجاد نشود که سرمایهگذاری به جای بخش تجارت به سوی صنعت هدایت شود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.