قرارداد تولید فولکس واگن در ایران ماه آینده نهایی میشود

با توجه به سقوط پلهای ایران در شاخص سهولت کسب و کار جهانی مطرح شد همزمانباطرحاحتمالخروجشرکتآلمانیازایرانمطرحشد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

در آخرین روزهای مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از مدیران شرکت خودروسازی سئات اعالم کرد که این شرکت قصد ندارد وارد بازار ایران شود و این تصمیم نیز ارتباطی با سیاستهای ترامپ در قبال ایران ندارد. در همین حال شنیدهها حاکی از آن است که فولکسواگن نیز زیر بار تعهد داخلیسازی قطعات در ایران نرفته و به نظر میرسد حضور این شرکت در صنعت خودرو ایران را نیز باید نادیده گرفت که با این احتس//اب، این ش//رکت را باید دومین شرکتی دانست که از حضور خود در ایران انصراف داده است.

در همین حال امیرحس//ین قناتی، مدیرکل دفت//ر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با «گسترش صنعت» با تکذیب خروج احتمال//ی فولکس واگن از ایران گفت: روند فعالیت فولکس واگن در ایران در حال پیگیری اس//ت و قرارداد تولید محصوالت این شرکت آلمانی در ایران تا ماه آینده نهایی خواهد شد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.