تنوع بازار صادراتی عاملی برای انتخاب صادرکننده نمونه

همزمان با تقدیر معاون اول رییسجمهوری از مدیر عامل تراکتورسازی ایران در روز ملی صادرات مطرح شد

Sanat Newspaper - - خبر -

در همای//ش روز ملی صادرات ک//ه با حضور معاون اول رییسجمهوری و وزی//ر صنعت، معدن و تجارت در سالن اجالس سران برگزار شد، از مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران قدردانی به عمل آمد.

ب//ه گ//زارش خبرن//گار «گس//ترش صنع//ت» از آذربایجانش//رقی، ابوالفتح ابراهیمی مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورس//ازی ایران درتشریح این موفقیت و انتخاب صادرکنن//ده نمونه، اظهارکرد: پارامتر انتخاب برترین صادرکننده در کش//ور براساس میزان صادرات و صرفهجویی در منابع ارزی بود که تراکتورسازی در تمام این پارامترها برتر اعالم شده است.

وی با بیان اینکه در مبحث ماشینآالت و تجهیزات تراکتورس//ازی، ص//ادرات ۲ ه//زار محصول در س//ال داش//تهایم که این مقدار برای ما قابل قبول نیس//ت، افزود: ش//اید صادرات ۲ هزار تراکتور از ایران به سایر کش//ورها برای ما پذیرفته نباش//د اما این رقم به هیچ عنوان عدد کمی نیس//ت و ج//زو پارامترهای انتخاب کارخانه تراکتورسازی به عنوان صادرکننده نمونه نیز بوده است.

ابراهیم//ی بیان کرد: این مجموعه توانس//ته س//ال گذش//ته ب//ا ارز حاصل از ص//ادرات خود بس//یاری از نیازهای خود را برطرف کند.

وی دریافت وجوه بدون هرگونه اتالف منابع را یکی دیگر از پارامترهای انتخاب کارخانه تراکتورس//ازی به عن//وان صادرکننده نمونه مطرح و اظهار کرد: با توجه ب//ه اینکه نقل و انتقال وج//ه حاصل از صادرات بانکی و تحریمها در کش//ور باقی مانده اس//ت ام//ا کارخانه تراکتورس//ازی بدون اتالف هرگونه منابع، تمام وجوه صادراتی را دریافت کرد.

مدیرعامل تراکتورسازی تبریز، تنوع بازار در صادرات را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: از جمله پارامترهای حائز اهمیت برای انتخاب صادرکننده نمونه تنوع بازار بوده که کارخانه تراکتورس//ازی با توج//ه به نیاز بازار در آس//یا، خاورمیانه، امریکای التین و به ویژه امریکا توانسته چندین نمونه به این کشورها صادر کند.

وی با بیان اینکه قیمتهای رقابتی تراکتورس//ازی در برخی کشورها از جمله افریقا آنها را وادار به تسلیم در برابر بازار ایران کرده ، تصریح کرد: تمام محصوالت تراکتورس//ازی حاصل دسترنج کارگران ایرانی بوده به طوری که ۰۹ درصد قطعات در داخل کش//ور ساخته میش//ود که منجر به تولید با کیفیتی ش//ده که تمام خریداران و کش//ورهای طرف ق//رارداد بر این موضوع اذعان دارند تراکتورهای ساخت ایران بهترین محصول در بازارهای جهانی هستند.

ابراهیمی با تاکید به اینکه در صادرات تراکتورسازی از ایران به س//ایر کش//ورها هیچگونه اجباری نیست و تمام صادرات برحس//ب تقاضا و درخواس//ت کشورها انجام میش//ود، بی//ان کرد: این میزان درخواس//ت از کش//ورهای همس//ایه برای صادرات تراکت//ور افتخار بزرگ//ی برای کش//ور اس//ت ک//ه با ات//کا به ب//ازوان متخصصان محصوالت با کیفیت باال به سایر کشورها عرضه میش//ود ک//ه عالوه بر اینک//ه چرخه اقتصادی برای کش//ور را رونق میبخش//د، میتواند توان ایرانی را نشان دهد.

وی با اش//اره به اینکه در حال حاضر ۲ هزار تراکتور ایرانی به سایر کش//ورها صادر شده ، ابراز کرد: عمده کش//ورهای ک//ه به آنه//ا ص//ادرات ش//ده عبارتند از عراق، افغانس//تان، افریقا اعم از س//ودان، کنیا، اوگاندا و کش//ورهای متعدد دیگ//ر که برای نمون//ه به هلند 4تراکتور ارس//ال شده که درخواس//ت تقاضا دوباره از جانب این کشور و برخی کشورهای اروپایی دیگر داده شده است.

بر اس//اس ای//ن گ//زارش، مجموعه تراکتورس//ازی ای//ران ۰۲ ن//وع تراکت//ور متف//اوت از ه//م و در انواع تکدیفرانسیل، جفتدیفرانس//یل و تراکتورهای ویژه کارهای کوچک باغی ...و را در چرخه تولید دارد.

تولیدات کارخانه تراکتورسازی ایران به صورتهای مختل//ف از جمل//ه در ارومیه با س//اخت تراکتورهای کوچک با قدرت پایین ۵۳ اسب بخار و تولید تراکتور با قدرت ۵۷ اس//ب بخار در کارخانه س//نندج و خود مجموعه بزرگ تراکتورسازی تبریز ساخته میشود.

در حال حاضر یک ن//وع تراکتور با ابعاد کوچک اما قدرت بیشتر در حال ساخت است که مراحل طراحی و قالبسازی آن انجام شده و به احتمال زیاد تا پایان سال ۶۹ رونمایی خواهد شد.

یک//ی از دغدغهه//ای این ش//رکت تعرف//ه واردات تراکتور به علت برخی سیاس//تهای نادرست به بیش از ۸ درصد رس//یده اس//ت و به طور قطع با ادامه روند منجر به بیکاری افراد زیادی خواهد شد.

ابوالفتح ابراهیمی: با توجه به اینکه نقل و انتقال وجه حاصل از صادرات بانکی و تحریمها در کشور باقی مانده است اما کارخانه تراکتورسازی بدون اتالف هرگونه منابع، تمام وجوه صادراتی را دریافت کرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.