تامین مالی تعاونیها نیازمند تاسیس بانک تعاون

Sanat Newspaper - - خبر -

رییس اتاق تعاون ایران معتقد اس//ت بخش تعاون با ظرفیتهای بالقوهای که در اختیار دارد باعث ش//کوفایی اقتصاد و رونق اش//تغال خواهد ش//د. او تاکید دارد بخش تعاون برای رفع مش//کل نقدینگی نیازمند ایجاد یک بانک دیگر است.

بهمن عبدالهی در گفتوگو با ایس//نا، اظهار ک//رد: در حال حاضر بیش از ۰۲۱ رش//ته شغلی در بخش تعاون در حوزههای کشاورزی، صنعت، خدمات و حملونق//ل وجود دارد و اگ//ر به این بخش به عنوان ی//ک پدیده نوظهور اقتصادی توجه کنیم، بیشتر مشکالت اقتصادی برطرف میشود.

وی اف//زود: ورود تعاونیها به حوزه فعالیتهای دانشبنیان، گردش//گری، حملونقل دریایی و مس//افری و صنایع بزرگی همچون فوالد و پتروش//یمی بخش//ی از ظرفیتهای باالی تعاون را نش//ان میدهد و ب//ه همین دلیل در برنامه شش//م توس//عه س//هم ۵۲ درصدی برای آن در نظر گرفته شده است. رییس اتاق تعاون ایران در ادامه کمبود نقدینگی را از مشکالت بخش تعاون عنوان کرد و گفت: با وجود مش//کالت مالی زیادی که تعاونیها با آن روبهرو هس//تند تنها بانک توسعه تعاون را دارند که آن هم به دلیل سرمایه محدود پاس//خگوی نیاز بخش تعاون نیست در صورتی که تعاونیها برای بهرهمندی از منابع بانکی و تامین مالی بیش//تر، نیازمند ایجاد یک بانک دیگر هس//تند. عبدالهی ادامه داد: براساس قانون ۰۳ درصد منابع بانکی باید به بخش تعاون اختص//اص یابد اما کمتر از ۲ درصد این تس//هیالت در اختیار تعاونیها قرار دارد که از این جهت کمکی به تقویت بنیه مالی تعاون نمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.