بومیسازی تراکتور سنگین در دستور کار

Sanat Newspaper - - خبر -

وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات تراکتور را در س//ال ۵۹۳۱ و نیمه نخس//ت امسال ۰۲۲۲ تراکت//ور و کمت//ر از ۰۱ درص//د تولی//د داخلی اع//الم ک//رد و از برنامهری//زی برای بومیس//ازی تراکتورهای س//نگین خبر داد. به گزارش ش//اتا، به دنبال انتشار برخی انتقادها به واردات تراکتور امیرحسین ش//یروی، مدیرکل دفتر ماشینسازی و تجهی//زات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد میزان واردات تراکتور کشاورزی به کشور در س//ال۵۹۳۱و نیمه نخست امسال براساس میزان تناژی س//ایت گمرک (برحس//ب تبدی//ل تن به تعداد) ۰4۷۱ تراکتور س//بک و متوس//ط و ۰۸4 تراکتور سنگین بود. براساس این گزارش، در ۸۱ ماه گذشته ۰۲۲۲ تراکتور وارد شد که در مقایسه با میزان تولید آن (۲۲ هزار و ۰۰4 تراکتور) کمتر از ۰۱ درصد اس//ت. در باره تراکتورهای سنگین وارداتی، امکان س//اخت در داخل کش//ور فراهم نیس//ت و واردات س//ایر تراکتورها نیز بر اس//اس تعرفه و قوانین جاری کش//ور انجام میشود. این مسئول وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد ب//ا توجه به ارزیابی بازار، ش//رکتهای داخلی در حال برنامهریزی برای ساخت درباره تراکتورهای سنگین در داخل کشور هستند. همچنین امسال با هدف حمایت از تعمیق ساخت داخل تراکتور، نسبت به افزایش میزان ساخت قطعات منفصل در فص//ل ۸۹ کتاب مقررات صادرات و واردات از ۰۳ به ۰۵ درصد اقدام ش//ده است. نخستین تراکتور س//نگین ساخت داخل ۱۲ اسفند۳۹۳۱ با حضور وزیر جهاد کش//اورزی در ش//رکت تراکتورسازی تبریز رونمایی و خط تولید آن آغاز به کار کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.