کاهش وابستگی به منابع بانکی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

ریس//ک ب//االی اعط//ای تس//هیالت به صنایع کوچک و متوس//ط از جمل//ه دالیلی است که موجب شده بانکها تمایل چندانی به تامین مالی SMEها از خود نشان ندهند در حال//ی که ای//ن بنگاههای کوچ//ک و متوس//ط س//هم قابلتوجه//ی در کل صنعت و اش//تغالزایی در اختیار دارند و رشد این بخش میتواند رشد اقتصادی به همراه داشته باشد. س//رمایهگذاری صنعتی در ایران میتواند اقتصادی و سودآور باش//د اما شرایط با س//الهای گذش//ته متفاوت شده است. رقابتپذیری مولفههای فعالی//ت تولیدی و صنعتی را تغییر داده است. تا ۵۱ سال گذشته اگر اصول اولیه سرمایهگذاری را رعایت میکردید، میتوانس//تید از کس//ب و کارتان س//ود برداشت کنید اما امروزه شرایط تغییر کرده است. در شرایط کنون//ی حدود ۰۲ درصد از ش//رکتهای تولی//دی فعال در ش//هرکهای صنعتی با بحران روبهرو هستند و برنامه دولت این اس//ت که عالوه بر توس//عه فعالی//ت ۰۸ درصدی که به خوبی کار میکنند، بحران این ۰۲ درصد را نیز برطرف کند. ب//ه گفته فعاالن اقتص//ادی، نبود اطالعات اعتباری ش//فاف، هزینههای عملیاتی باال برای تس//هیالت خرد، کمبود وثیقه مورد درخواس//ت ...و عمده دالیلی اس//ت که دسترسی این بنگاهها به منابع مالی را سخت کرده است؛ موانعی که فعاالن اقتصادی معتقدند با استفاده از صندوقهای ضمانت میتوان از آن عبور و به واسطه این صندوقها روند دریافت تسهیالت را تس//هیل ک//رد. این برنامه بهصورت جدی در دس//تور کار متولیان بخش صنعت قرار گرفته و این امر موجب شده شاهد ش//تاب تامین منابع مالی صنایع کوچک و متوسط در کشور باشیم. به طوری که با صدرو ضمانتنامههایی از نوع «سرمایه در گ//ردش»، «ایج//ادی»، «توس//عهای»، «پیشپرداخت»، «حس//ن انجام تعه//دات»، «مناقص//ه» و «اعتب//ار خریدار» صاحب//ان صنعت در برخ//ورداری از مناب//ع مالی تا حدودی تامین شدهاند. آمارها نیز بیانگر آن است که در نیمه نخست سال جاری، اس//تانهای «خراسان رضوی، گیالن، مازندران، کرمانشاه و ایالم» بیشترین سهم ارزشی ضمانتنامههای صادر شده را به خود اختصاص دادهاند. از نظر تعداد ضمانتنامهها نیز استانهای«خراس//ان رضوی، تهران، کرمانشاه، مازندران و گیالن» در رتبه نخس//ت تا پنجم ق//رار گرفتهاند. بنابراین کاهش وابس//تگی بنگاههای کوچک و متوس//ط )SME( به مناب//ع بانکی را میتوان یکی از راهکارهای رش//د این بخش دانس//ت؛ راهکاری که ب//رای تحقق آن تاکن//ون برنامههای گوناگونی در نظر گرفته شده است که در این زمینه میتوان ب//ه عرضه س//هام صنایع کوچ//ک و متوس//ط در فرابورس و گسترش اعتبار صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک اشاره کرد؛ طرحهایی که اجرایی کردن آنها تاحدودی کاهش وابس//تگی صنایع کوچک و متوس//ط به بانکها را به همراه خواهد داشت. براساس آخرین آمار اعالم شده از مجموع ۰۵ شرکتی که قرار بود به مرور عرضه سهام آنها در فرابورس آغاز ش//ود، تاکنون عرضه سهام۲۲۱ ش//رکت در فرابورس نهایی شده است و بقیه طرحها در انتظار طی کردن مراحل قانونی برای عرضه در بورس هس//تند تا به ای//ن طریق روند تامین سرمایه موردنیاز صنایع کوچک شتاب گیرد.

از س//وی دیگر آمار اعالم ش//ده از س//وی صندوق ضمانت س//رمایهگذاری صنایع کوچ//ک نیز بیانگر آن اس//ت که در نیم//ه نخس//ت س//ال ج//اری در مجم//وع ۶۱۱ ضمانتنامه ب//ه ارزش//ی ح//دود ۰۰۹۸ میلیارد ری//ال ب//رای SMEها صادر ش//ده که نس//بت به مدت مشابه س//ال گذشته ارزش ضمانتنامهه//ای ص//ادر ش//ده رش//د۶۲۱ درصدی داش//ته است.

سهم ضمانتنامههای توس//عهای نیز در نیمه نخست سال جاری از ضمانتهای صادر ش//ده ۹۳۱میلی//ارد ریال بوده و مجموع ضمانتنامههای صادر ش//ده در ای//ن بخش ۷۱فقره بوده اس//ت. نس//بت ارزش ضمانتنامههای صادر ش//ده برای طرحهای توس//عهای به کل مبلغ نیز ۶۱ درصد ارزیابی شده اس//ت اما برای «حسن انجام تعهدات» بهعنوان یکی دیگر از بخشهایی که ضمانتنامه سرمایهگذاری به آن تعلق میگیرد نی//ز در مجموع ۶ ضمانتنامه به ارزش ۴۲میلیارد ریال صادر ش//ده که ۳ درصد از ارزش کل ضمانتنامههای صادر شده را شامل میشود.

زینب عبدی روزنامه نگار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.