هزینه۰۴میلیارد ریال برای تامین روشنایی در مرز خسروی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

مدیرعام//ل ش//رکت توزیع نی//روی برق اس//تان کرمانش//اه از س//رمایهگذاری ۰۴میلی//ارد ریالی برای اج//رای ۰۵ طرح عمرانی تامین روش//نایی مربوط به ساخت زیرس//اختهای اربعین در مرز رس//می خسروی خبر داد. به گزارش خبرنگار «گسترش صنعت» از کرمانش//اه، علیمراد مرادی مجد در جمع خبرنگاران رسانههای اس//تان کرمانش//اه ب//رای بازدید از زیر س//اختها و آمادهس//ازی امکانات برای پذیرایی از زائران در اربعین س//ال جاری که از س//وی ش//رکت توزیع نیروی برق اس//تان به طور شبانه روزی انجام شده، از قصرش//یرین و مرز رس//می خس//روی بازدید کردند. وی گفت: برای تامین روش//نایی و بازسازی مسیر خطوط و افزایش و تقویت زیرس//اختهای اربعین در قصرش//یرین مس//یری به طول بیش از ۵۱کیلومتر و خط موازی با شبکه فرعی برق ساخته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.