التزام خروج از اقتصاد جزیرهای

Sanat Newspaper - - اقتصاد کالن -

بیکاری و ناتوانی در جذب سرمایه به بخش اصلی اقتصاد از جمل//ه مش//کالتی اس//ت که ام//روزه در کش//ور وجود دارد و باعث ب//روز اختالالت بسیاری شده است. در دوران گذشته به دلیل افزایش سود بانکی س//رمایههای بسیاری از چرخ//ه تولید خارج ش//د. به بی//ان دیگر در طول دولت نهم و دهم ب//ه دلیل افزایش س//ود بانکی، م//ردم ترجیح دادند س//رمایههای خود را در بانک گذاشته و سود تضمینی دریافت کنند. این اتفاق در ش//رایطی رخ داد که کش//ور در تحریم بود و نیاز داش//تیم سرمایه مردم به بخش تولید وارد ش//ود اما به دلیل باال بودن س//ودهای بانکی ای//ن اتفاق رخ نداد و س//رمایه وارد بانک ش//د. رفتهرفته چرخ//ه تولید در کش//ور تضعیف و از تعداد تولیدکنندگان نیز کاس//ته شد. بر این اس//اس اتفاقی که در آن دوران رخ داد، بروز مش//کالت عدی//ده در بخش تولید بود و مش//کالتی که ت//ا پیش از آن وجود نداشت. بسیاری از زیرس//اختهای تولید از بین رفت و ب//ر تع//داد بیکاران نیز اضافه ش//د. اکنون ب//ا اینکه دولت یازدهم و دوازدهم توانس//ت سود س//پرده را کاهش دهد اما وجود مشکالت ساختاری به دلیل سیاستهای گذشته هنوز موانع جدی بر س//ر راه تولید کش//ور قرار داده اس//ت. اکنون اگر دولت قصد دارد معضل س//رمایهگذاری در بخش تولید را برطرف کند ابتدا باید زیرساختهای تولید و فرهنگ اشتغال را در کش//ور اصالح کند. معضالتی که امروز در بخش تولید وج//ود دارد پیچیدهتر از موضوعی اس//ت ک//ه تنها با کاهش س//ود سپرده بتوان آن را تقویت کرد. یکی از مشکالت جدی امروز دانش فنی ناکافی در بس//یاری از زیرشاخههای صنعت اس//ت. این معضل باعث میشود محصول تولید شده رقابتی نباش//د و نتواند در بازار س//هم مناسبی کسب کند. حتی اگر با سیاس//تهای ممنوعیت واردات یا افزایش تعرفهها نیز این محصوالت به بازار تحمیل شود باید در نظر داشت که سطح تولید ایران رشدی ندارد و باید این واقعیت را بپذیریم. عالوه بر این معضل دیگری که وجود دارد از دس//ت رفتن بازارهای جهانی است. شاید با چنین سیاستهایی بتوانیم محصوالت داخل//ی را در بازار داخل به فروش برس//انیم اما راه خروج از بحران با صادرات همراه است و این سیاستها باعث میشود صادرات را از دست بدهیم. به عبارت دیگر اگر زیرساختهای تولید رقابتی در کشور ایجاد نشود، اقتصاد ما با اینکه تحریم نیست اما به طور جزیرهای باقی خواهد ماند.

کاظم دلخوشاباتری سخنگوی کمیسیون اقتصاد

مجلس شورای اسالمی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.