مثلث برمودای محیط کسبوکار ورشکستگی،‹تجارت‹فرامرزی‹و‹حمایت‹از‹سرمایه‹گذار‹خرد؛ضعی‹فترین‹شاخ‹صها

با‹توجه‹به‹سقوط‹۴‹پله‹ای‹ایران‹در‹شاخص‹سهولت‹کسب‹و‹کار‹جهانی‹مطرح‹شد

Sanat Newspaper - - اقتصاد کالن -

براس//اس آخرین گزارش بانک جهانی ایران در شاخص سهولت کسب و کار سال ۶۹ خورشیدی (۸۱۰۲ میالدی) ب//ا وجود بهبود ۶۲/۰ درصدی و رس//یدن به امتیاز ۸۴/۶۵ نس//بت به سال گذشته ۴پله سقوط کرده و در جایگاه ۴۲۱ جهان قرارگرفته اس//ت. این رتبه نازلترین رتبه ایران در ۳ س//ال اخیر به ش//مار میرود و در منطقه منا (خاورمیانه و ش//مال افریقا) در جایگاه دوازدهم قرار گرفته است، ایران پایینتر از کشورهایی مانند امارات، ترکیه و بحرین و باالتر از کشورهایی همچون مصر، لبنان، عراق، سوریه و یمن قرار گرفته است. با توجه به این موضوع محمدرضا نجفیمنش، رییسکمیسیونتسهیلکسبوکاراتاقبازرگانیتهرانبه «گسترش صنعت» از پیگیری این کمیسیون برای رایزنی با مس//ئوالن ۳ قوه در جهت تس//هیل محیط کس//ب و کار خبرداد. ب//ه گفته نجفیمنش با اصالحات الزم در ۳ بخش ورشکستگی، تجارت فرامرزی و حمایت از سرمایهگذاران خرد میتوان رتبه ایران را به پنجاهم جهان رساند.

‹بهب/ود‹نم/ره‹ای/ران‹ب/ه‹واس/طه‹ش/اخص‹ ‹ اعتبارات

در گ//زارش اخیر بانک جهانی همچون س//ال گذش//ته ۰۹۱ کش//ور جهان به لحاظ شاخص س//هولت کسب وکار رتبهبندی ش//دهاند. این ش//اخص که از ۰۱ زیرش//اخص تش//کیل ش//ده براس//اس ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار میگیرد و برای محاس//به آن اقدامات اصالحی کشورها در هر یک از معیارها لحاظ میشود. بهبود نمره ایران و کاهش فاصله ایران از شاخص پیشرو در گزارش۶۹۳۱ خورشیدی ( ۸۱۰۲ میالدی)بان//ک جهان//ی اغلب به واس//طه بهبود عملک//رد در معیار اعتبارات بوده اس//ت. بانک جهانی اقدام انجام ش//ده برای گزارشگیری از خردهفروشان خودرو در زمینه پرداختهای اعتباری به منظور تس//هیل دسترسی ب//ه اطالعات اعتباری را مهمترین اق//دام اصالحی ایران در جهت س//هولت کس//ب و کار اعالم کرده اس//ت. این اقدام منجر به بهبود ۷۱ پلهای جایگاه ایران از نظر اخذ اعتبارات در میان ۰۹۱ کش//ور جهان و کاهش فاصله آن از ش//اخص پیشرو شده است.

‹۴‹شاخص‹بدون‹تغییر ‹

تغییر پیدا نکردن وضعیت ایران در ۴ زیرشاخص سهولت کس//ب و کار از دیگر نکات قابل توجه در این گزارش است. فاصله ایران از شاخص پیشرو در زیرشاخصهای «حمایت از س//رمایهگذاران خرد»، «س//هولت پرداخ//ت مالیات»، «تجارت فرامرزی» و «اجرای قراردادها» نس//بت به س//ال قب//ل تغییر نکرده و رتبه ایران در این زیرش//اخصها هم به واسطه عملکرد بهتر سایر کشورها تضعیف شده است.

‹سبقت‹هند‹و‹تاجیکستان‹از‹ایران‹ ‹

تضعی//ف رتبه ایران باوجود بهبود فاصله آن از ش//اخص پیش//رو حاکی از این اس//ت که برخی کشورها در مقایسه با ایران عملکرد بهتری داش//ته و فاصله آنها از شاخص پیشرو به مراتب بیش//تر از ایران کاهش یافته اس//ت. از جمله این کش//ورها میتوان به تاجیکس//تان و هند اشاره کرد. هند از جمله کش//ورهایی است که در گزارش ۸۱۰۲ بانک جهانی عملکرد قابل توجهی داشته است. این کشور که در گزارش س//ال گذش//ته از نظر شاخص سهولت کس//ب و کار ۳ پله پایینتر از ایران بوده در گزارش امسال در میان ۰۰۱کشور برتر قرار گرفته اس//ت. تجربه موفق هند در بهبود موقعیت این کش//ور در شاخص سهولت کس//ب و کار بانک جهانی باوجود کاهش چشمانداز رشد اقتصادی این کشور در سال ۷۱۰۲ می//الدی از موضوع//ات مهم و در خور تامل اس//ت. تعیین درست اهداف و استراتژی و همچنین برنامه صحیح ب//رای اجرای اصالحات اقتصادی ضم//ن تالش و پیگیری انجام آنها از خصوصیات بارز دولت هند اس//ت. بدون تردید انتخ//اب رویکرد بلندم//دت در برنامهه//ای اصالحی یک دولت، ترجیح منافع بلندمدت پایدار به جای منافع موقتی و بسنده نکردن به رشدهای باالی کم دوام از جمله مواردی است که عقبماندگی و در جا زدن سایر اقتصادها را در برابر اقتصادهای منس//جمی که منطق اقتصادی همراه با بهبود س//طح رفاه جامع//ه و بهبود واقعی منزلت آنه//ا در جوامع بینالمللی حاکم است پشتیبانی میکند.

‹عزم‹جدی‹برای‹رسیدن‹به‹جایگاه‹پنجاهم ‹

الگوی هند در پیش//رفت محیط کسب و کار باعث شد تا در گفتوگو با محمدرضا نجفیمنش، رییس کمیس//یون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران به بررسی وضعیت سهولت کس//ب وکار در ایران و راهکارهای ارتقای جایگاه ای//ران بپردازیم. نجفیمنش به گس//ترش صنعت، گفت: قانون بهبود محیط کس//ب و کار تدوین و بخش//نامههای آن نیز تنظیم ش//ده اس//ت، صورتمسئله حل این موضوع نیز به طور کامل مش//خص اس//ت به همی//ن منظور در پی برگزاری جلس//ات مختلف با مس//ئوالن ۳ قوه هس//تیم تا موان//ع را برطرف کنیم. به طور جدیت//ر کاری را با وزارت صنع//ت، معدن و تجارت و وزارت ام//ور اقتصادی و دارایی ش//روع کردیم تا با ورود به چند حوزه جایگاه کشور را ارتقا ببخشیم.

‹۳‹شاخص‹حیاتی‹برای‹ارتقای‹رتبه‹ایران ‹

نجفیمن//ش ب//ا بی//ان اینکه ب//ا ورود به ش//اخصهای ورشکستگی، تجارت فرامرزی و حمایت از سرمایهگذاران خرد رتب//ه ایران از ۴۲۱ به حدود ۰۵ ارتقا پیدا خواهد کرد گف//ت: در این ۳ بخش ضع//ف جدی وجود دارد که با اندک ارتقای//ی در ای//ن بخشها جایگاه ایران به س//رعت رش//د میکند. اگر اصالحات الزم در این ۳ ش//اخص انجام شود و ۲ نمره امتیاز ایران در هر بخش افزایش پیدا کند به راحتی به رتبه زیر ۰۵ خواهیم رس//ید. وی با اش//اره به اینکه نمره ایران ۸۴/۶۵ است گفت: کشور نیوزلند که در رتبه نخست قرار دارد دارای نمره ۷۸ اس//ت بنابراین در آیتم کسب و کار ۰۳ نمره کسری داریم. اندک تغییری در نمره ایران میتواند جایگاه ایران را بس//یار بهبود بخشد. امسال نمره ایران ارتقا پیدا کرده اما به دلیل پیشرفت بیشتر سایر کشورها جایگاه یران با کاهش روبهرو شده است.

‹قانون‹هست،‹اجرا‹نیست ‹

رییس کمیس//یون تس//هیل کس//ب و کار اتاق بازرگانی تهران مهمترین مشکل کسب و کار در کشور را اجرا نشدن کامل قوانین در کش//ور اعالم کرد و گفت: در کشور کمبود قوانین وجود ندارد و اغلب مش//کالت کسب و کار در بخش اجراست البته به طور مثال در بخش قوانین ورشکستگی با پیچیدگی و طوالنی بودن قوانین روبهرو هستیم اما همین قوانین نیز به درستی اجرا نمیشود. وی با بیان اینکه دولت نیز عزم بر بهبود کس//ب و کار دارد اظهارکرد: دولت هم در وزارت ام//ور اقتص//ادی و دارایی پیگیر این موضوع اس//ت. اتاق نیز به عنوان یک مطالبه جدی پیشنهادات را پیگیری میکند. امیدواریم س//ال آینده با تغیی//ر قابل مالحظهای روبهرو باشیم.

‹‹اقدام/ات‹ای/ران‹در‹راس/تای‹تس/هیل‹در‹ ‹ شاخ ‹صهای‹کسب‹و‹کار

با وجود تالشها برای ارتقای رتبه ایران اما در س//الهای گذشته نیز براساس آخرین اطالعات بانک جهانی اقدامات مهم//ی در این زمینه انجام ش//ده اس//ت. در س//ال ۸۸۳۱ سادهس//ازی کسب و کار اس//تارتآپها از طریق سیستم ثبت الکترونیکی، در س//ال ۹۸۳۱ ایج//اد پورتالهای وب در جه//ت فراهم کردن امکان جس//ت و ج//و و ذخیره نام انحصاری شرکت توسط موسسان، در سال ۳۹۳۱ سادهتر ش//دن شروع یک کسب و کار با س//اده کردن رزرو اسامی و مراحل ثبت ش//رکت باعث تسهیل در شرع کسب و کار شد البته در س//ال ۱۹۳۱ملزم س//اختن موسسان شرکتها به اخذ نداشتن سوء پیشینه کیفری برای ثبت شرکت، شروع کس//ب و کار را در ایران دش//وارتر کرد. در بخش ش//اخص تس//هیل دسترسی به برق سال ۳۹۳۱ از طریق از بین بردن نیاز به مجوزهای حفاری برای اتصال به برق، دسترس//ی به برق تس//هیل شد. در شاخص تس//هیل اخذ اعتبار در سال ۹۸۳۱تاس//یس دفتر جدید اعتباری خصوصی که موجب بهبود وضعیت دسترسی به اطالعات اعتباری شد و از سوی دیگر در سال ۶۹۳۱گزارشگیری از خردهفروشان خودرو در زمین//ه پرداختهای اعتباری کس//ب اعتبار در ایران را تس//هیل کرد. در شاخص حمایت از س//رمایهگذار خرد در س//ال ۱۹۳۱ الزام افش//ای فوری اطالعات طرفین معامله در ایران موجب بهبود وضعیت حمایت از سرمایهگذار شد. در بخش تس//هیل تجارت فرامرزی کاهش زمان صادرات و واردات از طریق نصب و راهاندازی اس//کنر در بنادر ش//هید رجایی و س//ازماندهی دوباره دفاتر گمرکی برای جداسازی بازرس//ی کاالهای خاص و توسعه و بهبود خدمات صادرات و واردات از طریق واحد ملی در سال ۵۹۳۱ موجب تسهیل در این بخش ش//د. در شاخص اجرای قراردادها نیز در سال ۸۸۳۱ ایجاد سیستم مدیریت پرونده الکترونیکی، بایگانی الکترونیک//ی برخی اس//ناد و آگاهی از پیامه//ای متنی به صورت الترونیکی اجرای قرارداد را تسهیل کرد.

در ش//اخص ش//رایط و مقررات اخذ مجوز ساخت ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک در تهران، تس//هیل فرآیند کسب تاییدی//ه مح//ل، مجوزهای س//اخت و گواهیهای تکمیل ساختمان و کاهش زمان اتصاالت آب و برق در سال ۸۸۳۱ تسهیل شد همچنین در این سال تسهیل پرداخت مالیات توسط شرکتها از طریق تبدیل مالیات بر فروش به مالیات ارزش افزوده موجب تس//هیل در شاخص پرداخت مالیات شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.