شاخصهای فضای کسب و کار نگرانکننده است

Sanat Newspaper - - اقتصاد کالن -

نماینده مردم تهران در مجلس ش//ورای اس//المی با اش//اره به اینکه ش//اخصهای ما در فضای کس//ب و کار نگرانکننده اس//ت، گفت: جهتگیریهای کلی ما بای//د حمایت از اقتصاد دانشبنیان باش//د. ب//ه گزارش ایس//نا، محمدرض//ا عارف در نخستین جلس//ه ش//ورای سیاس//تگذاری کنفرانس توسعه فن//اوری و بهبود فضای کس//ب و کار ک//ه در محل بنیاد امید ایرانیان برگزار ش//د به ارائه توصیههایی ب//رای برگزاری بهتر کنفرانس پرداخت و ضمن قدردانی از زحمات اعضای شورای سیاس//تگذاری کنفران//س اظهارکرد: هر دو موضوع توس//عه فناوری و بهبود فضای کسب و کار مهم است. شاخصهای ما در زمینه فضای کسب و کار نگرانکننده است و بحث فناوری میتوان//د به عنوان ی//ک مزیت برای ما مطرح باش//د .رییس کنفرانس توس//عه فناوری و بهبود فضای کس//ب و کار تصریح کرد: در اینجا یک طرف دانشگاهها هستند و طرف دیگر دولت و بخشهای اجرایی که باید سیاستها را اجرا کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.