جزئیات فرآیند ورود ۵۱ فروند بوئینگ جدید به ایران

Sanat Newspaper - - اقتصاد کالن -

مدیرعام//ل ش//رکت هواپیمایی قش//م ایر آخری//ن وضعیت مذاکرات این شرکت با هواپیماساز بوئینگ برای ورود ۵۱ فروند هواپیمای جدید به ایران را تش//ریح کرد. محمود ش//کرآبی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: نخستین صحبتهای ما با بوئینگ مربوط به اجالس چند ماه قبل یاتا در مکزیک میش//ود که در جریان آن صحبتهای ابتدایی مطلوبی میان دو طرف ش//کل گرفت. پس از آن نمایندگان ش//رکت بوئینگ به ایران آمدند و با نهایی ش//دن فاز نخست مذاکرات دوجانبه توافقنامهای برای خرید ۵۱ فروند هواپیمای بوئینگ ۰۰۸-۷۳۷ به امضا رس//ید و بنا ش//د بوئینگ گامهای بعدی برای دریافت مجوزهای الزم را پیگیری کند. مدیرعامل ش//رکت هواپیمایی قشم ایر با بیان اینکه درحالحاضر این توافق در مرحله اخذ مجوزهای الزم از دولتمردان ایاالت متحده امریکا قرار دارد، تاکید کرد: بوئینگ اعالم کرده خود تم//ام فرآیندهای مربوط به دریافت مجوز در حوزه فروش هواپیما و تمامی برنامههای آموزش//ی و پشتیبانی را پیگیری میکند و از این رو ما منتظر نهایی شدن این مرحله از کار خواهیم بود. ش//کرآبی درباره زمانبندی احتمالی نهایی شدن این توافق و تبدیل آن به قرارداد نیز توضیح داد: آنچه در برنامههای دو طرف قید شده مربوط به ژانویه ۸۱۰۲ میشود و ما امیدواریم در صورتی که مش//کل خاصی به وجود نیاید، این قرارداد در همان زمان به مرحله نهایی خود برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.