مشارکتی که درون صنعت نادیده گرفته میشود

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

رش//تههای فنی و مهندسی ایج//اب میکن//د دانش//جویان در ه//ر دوره کارآم//وزی داش//ته باش//ند و در دانشکده مکانیکصنعتیش//ریف۲ واحد کارآموزی در صنایع مختلف برای دانشجویان کارشناسی تعریف ش//ده ام//ا برنامهای به ش//کل مدون و جدی در این باره از سوی دانشکدهها و صنع//ت وج//ود ن//دارد درحالیکه مسئلهای بسیار مهم است.

فعاالن صنعت قطعه و خودرو بهای الزم را به دانشجویان این رش//ته نمیدهند. حضور دانش//جویان برای بازدید در محل کار، دید دانشجو را کامل میکند ازاینرو اصرار داریم ۰۴۲ س//اعت عملی دانشجویان بهوس//یله یک سرپرست صنعتی م//ورد ارزیابی قرار گیرند. حت//ی تورهای خارجی باعث میشود جهانبینی دانشجو نسبت به رشتهاش شکل بگیرد و بداند کش//ورش در کجای ای//ن صنعت (خودرو و قطعه) قرار دارد و جهان بیرون در کجاست.

این امور نیاز به حداقل بودجه در بخش پژوهش دانشگاه دارد و چنین مس//ائلی از دغدغههای اس//تادان مهندس//ی دانشکدهها نیز است.

همکاری صنعت و دانشگاه در دنیا در حال پیگیری است و در گذشته چنین پروژهای در کشور وجود داشت و استاد و دانش//جو در ط//ول یک هفته ملزم بودن//د یک روز را در یکی از ش//رکتهای فعال در زمین//ه تولید قطعات خودرو حضور فیزیکی داش//ته باشند و به طور عملی آموزشهای الزم را دنبال کنند. این امر نتایج بس//یار خوبی برای دانش دانش//جویان داشت. این روند برای ۶ ماه تا یک سال ادامه داشت و استادان به همراه دانشجویان خود وارد خط تولید میشدند و کالس درس را در محیط کار برگزار میکردند.

اگ//ر صنعتگران از این موضوع حمایت کنند و به ش//کل عملی وارد میدان شوند بهطور قطع دانشگاه از آن استقبال میکن//د چراکه به دنبال این اس//ت تا محصولش پربارتر و خروجیهایش داناتر باشند. این در حالی است که دانشگاه مصرانه به دنبال این مسئله است اما صنعتگران درگیر کار خود هستند و به این مهم توجه کمتری دارند.

ب//ا قانون و مصوبه این امور جدیتر قابل پیگیری اس//ت ام//ا خأل قانونی باعث میش//ود صنعت به س//ادگی چنین برنامههایی را نپذیرد زیرا اولویتهای خود را روی مشکالت و برنامههای کوتاهمدت متمرکز کردهاست.

اجرای//ی ش//دن چنین طرحهای//ی نیاز ب//ه برنامهریزی ساختاری دارد درحالیکه نگاه دوراندیشانه در اینباره وجود ندارد. ادعای این سخن آن است که وقتی فارغالتحصیالن وارد کش//وری دیگر میش//وند و از آموختهه//ای خود در بخشهای صنعتی و پژوهشی آن کشور استفاده میکنند، میدرخشند.

محمدحسن سعیدی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتیشریف

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.