تایرهای بدون پنچری با فناوری نانوپلیمر

ایده‹ای‹که‹در‹انتظار‹تولید‹انبوه‹است

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

شرایط س//خت و البته ثبات اس//ت که بهنوعی خالقیتها را در افراد شکوفا میکند. آدمی زمانی که در بنبس//ت قرارمیگیرد برای برونرفت از آن تفکرات عمیق به راهحلهای خالقانهای میرس//د و این اتفاق در شرایط آرام و باثبات رخ میدهد.

جنگ پدیده ناخوش//ایندی اس//ت ک//ه ویرانی بس//یاری بهدنبال دارد ام//ا گاهی برخی ایدهها در این ش//رایط ش//کل میگیرند. یک//ی از مخترعان داخل//ی در گفتوگ//و ب//ا «گس//ترش صنعت» از طرحی نام میبرد که تایر تا زمان استهالک پنچر نمیشود؛ ایدهای که در زمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شکل گرفت.

‹دانش‹بنیا ‹نها‹در‹صنعت‹قطعه ‹

مجی//د مهدیجب//ار، صاح//ب ط//رح س//اخت نانومتری//ال پلیمری ب//رای تولی//د تایرهای بدون پنچ//ری درباره این اختراع گف//ت: تا هنگامی که تایر صاف نش//ود و نیاز به تعویض نداش//ته باش//د پنچر نخواهد شد زیرا مواد نانوی مورد استفاده در آن الستیک را در مقابل پنچری محافظت میکند.

او افزود: البته این امر ارتباطی با عمر تایر ندارد و الستیک بر اساس عمر طبیعی باید مورد استفاده قرار گیرد.

وی درب//اره ای//ن فناوری گف//ت: تای//ر یکی از قطعات خودرو، موتورس//یکلت، دوچرخه ...و است که باید ش//رایط خاصی را برای حرکت این وسایل نقلیه در خود داش//ته باش//د بهطور نمونه یکی از ویژگیها فش//ار درونی زیادی اس//ت که تایر باید تحمل کند چون هر الس//تیکی توس//ط کمپرسور هوا شارژ میش//ود. دیگری گرما و سرمای محیط است. هر تایر برای عملکرد درست گرما و سرمای گس//تردهای را باید تحمل کند. چرخش مداوم آن مس//ئله دیگری است که در س//اخت تایر باید در نظر گرفت.

وی ادام//ه داد: اگر تمام این عوام//ل را در کنار برخ//ورد مداوم آن با س//طح جاده در نظر بگیریم، میتوان نتیجه گرفت تای//ر یکی از مجموعههایی اس//ت که باید در س//اخت، ویژگ//ی خاصی برای عملکرد درس//ت وس//یله نقلیه درنظ//ر بگیریم تا سالمت راکبان آن تامین شود.

مهدیجب//ار گفت: ای//ن مجموع//ه دانشبنیان (تایرون) شهریور ۰۹ درباره این فناوری مطالعات خ//ود را آغاز کرد. هدف این بود بهدنبال س//اخت تایرهایی باشد که دچار پنچری نشود و این مشکل بهطور کامل رفع شود.

او گف//ت: این ایده در زمان دفاع مقدس ش//کل گرف//ت. زمانی که موتورس//یکلتهای تریل ۵۲۱ سیس//ی ژاپن برای ماموریتهای خاص استفاده میشد پنچری یکی از این دستگاهها باعث میشد تا عملیاتی به خطر بیفتد. این مس//ئله ایده تولید تایرهای بدون پنچری را رقم زد.

وی ادامه داد: بس//تر مطالعه فراهم نشد تا سال ۰۹ ک//ه این فک//ر دوباره قوت گرف//ت بنابراین به م//دت ۵ س//ال فعالیتهای پژوهش//ی بهش//کل میدان//ی انجام و در این مدت ح//دود ۰۴۱ ورژن از کامپاندهای پلیمری نانو س//اخته ش//د. در این نسخهها چند ویژگی دنبال میشد؛ نخست نانویی ب//ودن مواد زی//را آن را مقاومتر میکرد، همچنین اس//تفاده از مواد پلیمری از دیگر اهداف جلو بردن این ایده بود.

این طراح اف//زود: در نهایت تمام ورژنها آزمون ش//د و حتی دس//تگاههای آزمای//ش را خود این ش//رکت طراحی کرد و ساخت. بنابراین، این ۰۴۱ نس//خه از نانو پلیمر محافظ تایر ۵ سال زمان برد تا به نتیجه نهایی برس//د. چند نمونه از بهترینها برای تولید انتخاب و مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شد.

وی در توضی//ح ای//ن ۰۴۱ ورژن نی//ز گف//ت: نس//خههای زیادی س//اخته و آزمایش ش//د زیرا باید ش//اخصهای موردنظر را پاس میکرد بهطور نمونه بای//د باالترین درجه گرما که از آن دش//ت گندمبریان کرمان است (بنابر قولی گرمترین نقطه زمین است) را پاس میکرد و در مناطق سردسیر مانند اردبیل و مشکینشهر مقاومت موردانتظار را داشته باشد ازاینرو نانومتریالپلیمر با دمای باالی ۰۷درجه و منهای ۰۳درجه س//انتیگراد آزمایش شد ضمن آنکه این مواد قادر به تحمل دمای باالی ۵۰۱ درجه نیز هس//ت البته این مق//دار بهلحاظ عملیاتی اس//ت اما در آزمایشگاه این سطح تحمل ب//ه اضافه و منهای ۰۲۱ درجه م//ورد آزمون قرار گرفت. مهدیجبار عنوان کرد: اگر سفارشی بهطور نمونه از سیبری روسیه داشته باشیم بنا بر سفارش میتوانیم نانومتریال را با آن شرایط تولید کنیم.

وی به دیگ//ر آزمونهای این م//واد نانوپلیمری اش//اره کرد و گفت: از دیگر آزمونها، آزمون فشار بود زیرا فش//ار از دوچرخه تا تایرهای ماشینآالت راهسازی متفاوت است و این مواد نانویی توانستند خود را با انواع فشارها وفق دهند.

ای//ن ایدهپرداز افزود: الس//تیکهای نانوپلیمری قادرند در کس//ری از ثانیه چندین رخنه و سوراخ که ممکن است در تایر بهوجودآید را کنترل کنند.

او در اینب//اره توضی//ح داد: درآزمونه//ا، تایرها بای//د میتوانس//تند از یک تخته ب//ا ۸ تا ۲۱ میخ عبور کنند بدون اینکه آس//یبی ببینند و افتی در فش//ار باد بهوجود آید. درواقع باید گفت این مواد خودترمیمگر بوده و اینطور نیست که موقت عمل ترمیم را انجام دهند.

وی درباره پیش//ینه این فن//اوری در جهان نیز اظهار کرد: تا ام//روز چنین موادی در صنعت تایر دیده نش//ده و بهنوعی فناوری اس//ت که در ایران ب//ا پژوهشهای بومی به آن رس//یدهایم. ش//رکت کنتیننتال آلمان در این زمینه چند س//ال مطالعه ک//رد اما به موفقیت الزم دس//ت نیافت بنابراین با این دستاورد قادر هستیم برای مصرفهای خاص مانند خودروهای تشریفات و مقامات یا خودروهای نظامی تایرهایی مقاوم تولید و تامین کنیم.

مهدیجب//ار در پاس//خ به این پرس//ش که این تایره//ا چقدر تفاوت ن//رخ با ان//واع معمولی خود دارند، گفت: بستگی به نحوه استفاده از تایر دارد و این مستلزم سرمایهگذاری زیاد است. در این راستا میتوان تایرهایی طراحی و تولید کرد که خود تایر نس//بت به پنچری مقاوم باش//د. اگر در بافت خود تایر از ابتدای س//اخت این مواد مورد استفاده قرار گیرد هزین//ه ۰۳ تا ۰۴درصد افزیش پیدا میکند اما اگر نانومتریال به تایر یا تیوپ آماده تزریق شود بی//ن ۵۱ تا ۰۲درصد تفاوت نرخ خواهیم داش//ت ضم//ن آنکه اگر خ//ود تایر با این نانو تولید ش//ود مشکالت احتمالی کمتری داریم.

‹مراکز‹تاییدکننده‹اید ‹هها ‹

در ادامه «گسترش صنعت» سراغ انجمن صنفی صنعت تایر ایران رفت و مصطفی تنها، سخنگوی ای//ن انجمن ضمن بیاطالعی از این فناوری گفت: به صرف ادعا نمیتوان چنین طرحهایی را پذیرفت.

وی در پاس//خ ب//ه این پرس//ش که آی//ا انجمن برنام//های ب//رای حمای//ت از ایدههای//ی از ای//ن دس//ت دارد گف//ت: انجم//ن، مرجع پژوهش//ی و تحقیق//ی نیس//ت بلکه ب//رای آگاهی از درس//تی چنین طرحهایی الزم اس//ت مرکزی پژوهش//ی با آزمایش//گاههای مجهز در زمینه آزمون آنچه ادعا میشود مطالعه و بررسی داشته باشد.

او افزود: ش//رکت مهندس//ی و تحقیقات صنایع الس//تیک در این زمینه فعالیت دارد که صاحبان ط//رح باید ب//ه این مراکز مراجعه کنن//د. آنگاه در صورت تایید یکی از ش//رکتهای عالقهمند برای تولید میتواند پیشقدم شده و طرح به تولید انبوه برسد.

سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران ادامه داد: اینگونه مراکز مرتبط با پژوهشها و تحقیقات صنایع مرجعی اس//ت که میتوان ایدههای جدید خود را به آنها ارائه داد.

تنها درب//اره حمایت از این طرحها نیز گفت: دو روش برای این امر قابل پیگیری اس//ت؛ نخس//ت مراجعه به شرکتهای تولیدکنندگان که آنها خود ب//ا ابزار و امکاناتی که در اختیار دارند به بررس//ی طرح و آزمون آن بپردازند و سپس بهطور مستقیم پ//س از تایید و به توافق رس//یدن با مخترع تولید انبوه آن آغاز ش//ود. دومین شیوه همان مراجعه به مرکز مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک است.

وی افزود: البته مرکز تحقیقات و پژوهش پلیمر نیز از دیگر بخشهایی است که این ایدهها در آنجا بررسی و آزمون میشود.

تنه//ا تصریح کرد: بنابراین پ//س از تایید مراکز ذیصالح طرحها وارد مرحله تولید میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.