سیاستهای تورم زا یا انحصارگرا؟

بررسی‹گسترش‹صنعت‹از‹اما‹و‹اگ‹رهای‹اصالح‹نظام‹تعرفه‹ای‹خودرو

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

اواخ//ر هفته گذش//ته بود ک//ه نظام تعرف//های جدید ۴۹۳ موردی که در جلس//ه ۶آبان با موافقت کمیسیون زیربنای//ی همراه بود ام//ا هنوز به تایید هی//ات وزیران نرس//یده، اعالم شد. نگاهی به بندهای این مصوبه نشان میدهد در صورت تصویب نهایی این نظام تعرفه جدید، واردات خودروهای باالی ۰۰۵۲ سیس//ی با تعرفه باالتر در راس//تای حمایت از تولید داخل میس//ر میش//ود و همچنین تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور باالی ۰۰۰۱ سیسی نیز افزایش قابل توجهی خواهد یافت.

بر اس//اس این پیش//نهاد خودروهای ب//ا حجم موتور ۰۰۰۱ ت//ا ۰۰۵۱ سیس//ی افزای//ش تعرف//ه ۰۴ به ۵۵ درص//دی را تجرب//ه خواهند کرد و ب//رای خودروهای با حجم موتور ۰۰۵۱ تا ۰۰۰۲ سیس//ی نیز افزایش تعرفه واردات از ۰۴ به ۵۹ درصد خواهد رسید.

همچنین تعرف//ه واردات خودروهای ب//ا حجم موتور ۰۰۰۲ تا ۰۰۵۲ سیس//ی از ۵۵ به ۰۳۱ درصد افزایش مییابد، برای خودروهای با حجم موتور ۰۰۵۲ تا ۰۰۰۳ سیس//ی نیز افزایش ۵۴۱ درصدی تعرفه درنظر گرفته شده که این حس//اب از ۵۵ درصد فعلی به ۰۵۱ درصد افزایش مییابد. خودروهای با حجم موتور باالتر از ۰۰۰۳ سیس//ی نیز به همین می//زان افزایش تعرف//ه خواهند داشت. گفته میشود این اصالح نظام تعرفهای با حضور نمایندگان دس//تگاههای ذیرب//ط در دفتر وزیر صنعت، معدن و تجارت اخذ شده و به امضای مسعود کرباسیان وزی//ر امور اقتصادی و دارایی، محمود حجتی وزیر جهاد کش//اورزی، محمدباقر نوبخت مع//اون رییسجمهوری و رییس س//ازمان برنامه و بودجه کش//ور، ولیاهلل سیف رییس کل بانک مرکزی، غالمحسین شافعی رییس اتاق بازرگان//ی و محمد ش//ریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز رسیده است.

به طور قطع در صورت تصویب این اصالحیه در هیات وزیران از این پس ش//اهد تغییرات چش//مگیری در بازار خودروه//ای واردات//ی خواهیم بود ک//ه افزایش ناگهانی قیمتها تنها یکی از تبعات منفی آن خواهد بود. به طور قط//ع افزایش ۵۱ درصدی تعرف//ه در رنج خودروهای با حجم موتور ۰۰۰۱ تا ۰۰۵۱ سیسی که بیشترین قشر جامعه را به خود اختصاص داده تورم ۵۱ درصدی را در ب//ازار ایجاد خواهد کرد که این تورم در س//ایر خودروها به مراتب بیش//تر خواهد بود و حتی ش//اهد افزایش نرخ خودروهای تولید داخل نیز خواهیم بود.

‹وضعیت‹ناپایدار‹واردات‹خودرو ‹

ای//ن تصمیمگیری در حالی اس//ت که پی//ش از این واردکنندگان روش فعلی واردات و تعیین حجم موتور را مالک درستی برای واردات نمیدانستند و تاکید داشتند که ارزش دالری به طور قطع جایگزین بهتری برای ارائه مجوز یا عدم آن برای واردات اس//ت. بر این اس//اس قرار ش//د در جلساتی این موضوع به تصویب برسد که با این ش//رایط به نظر میرس//د عزمی جدی برای این موضوع وجود ندارد.

مهدی دادف//ر، دبیر انجمن واردکنن//دگان خودرو در گفتوگو با «گسترش صنعت» با اشاره به نامه محرمانه ارس//الی به کمیسیون زیربنایی دولت در ۶ آبان مبنی بر اصالح نظام تعرفه واردات خودرو اظهار کرد: هرچند این نامه به صورت محرمانه ارس//ال شده اما به نظر میرسد که پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت است.

وی با اش//اره به پیش//نهادهای پیشین مبنی بر تغییر در نحوه واردات خ//ودرو از حجم موتور به ارزش دالری نی//ز گفت: هماکنون ن//ه تنها معی//ار دالری جایگزینی برای حجم موتور نش//ده بلکه با افزایش چشمگیر تعرفه خودروها به زودی شاهد افزایش نرخ خودروهای وارداتی در بازار خواهیم بود.

دادف//ر ادام//ه داد: با پیشبینی تعرف//ه ۰۵۱ درصدی ب//رای خودروهای ب//االی ۰۰۰۳ سیس//ی حجم موتور، امکان واردات خودرویی مانند لندکروز که حجم موتوری معادل ۰۰۵۴ سیسی دارد فراهم نمیشود و در صورت واردات نی//ز با تعرف//ه ۰۵۱ درصدی ح//دود ۲ میلیارد تومان خواهد بود که در این ش//رایط خرید و فروش آن امکانپذیر نیست.

دبیر انجم//ن واردکنندگان خ//ودرو تصریح کرد: این پیش//نهاد هرچند هنوز به صورت رسمی مطرح نشده و انجمن واردکنندگان خودرو ب//ه صورت جدی به دنبال منتف//ی کردن این موضوع اس//ت اما س//ابقه تصمیمات قبلی نش//ان میدهد ک//ه این احتمال وج//ود دارد این پیش//نهاد جنبه عملیاتی پیدا کند. وی پیشبینی کرد با اجرای احتمالی این تصمیم، وضعیت واردات خودروها به شکل چش//مگیری ناپایدار باش//د و از لحاظ نرخ نیز در بازار ش//اهد تنشی ش//دید خواهد شد. از سوی دیگر کسانی که اقدام به پیشفروش خودرو کردهاند و نسبت به خریداران تعه//د دارند در زمان تحویل خودرو باید با قیمت//ی ۲ برابر آن را تحویل خریدار بدهند که ش//رایط مش//ابه سال ۸۸ و ۹۸ را به وجود خواهد آورد که شاهد پروندههای قضایی و دادگاهیهای فراوانی در این زمینه بودی//م زیرا خری//دار خودرویی ب//ا ۰۰۱ میلیون تومان خریده و با اجرای قانون جدید موظف به پرداخت مبلغی ب//ه مراتب بیش//تر خواهد بود. این فع//ال حوزه واردات خ//ودرو تاکید ک//رد: به نظر میرس//د هماکنون خودرو در حال تبدیل ش//دن به یک کاالی س//رمایهای است و در عین حال افزای//ش نرخ را تجربه خواهد کرد. این در حالی است که قرار بود تعرفهها با هدف افزایش کیفیت خودروه//ای داخلی افزای//ش یابد ام//ا هماکنون بخش نخس//ت ماجرا در شرف انجام است اما برنامهریزی برای بهبود کیفیت خودروسازان نشده است.

‹مصر ‹فکننده،‹متضرر‹نهایی‹افزایش‹تعرفه‹ ‹

تجربه افزایش ۳ برابری نرخ خودروها در س//ال ۱۹ و تبدیل ش//دن خودرو به کاالی س//رمایهای در حالی در بازار خودروهای وارداتی ماندگار شد که به نظر میرسد با اعمال این مصوبه در حال نزدیک شدن به این شرایط هستیم. س//عید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو نیز در گفتوگو با «گس//ترش صنعت» با اش//اره به وضعیت نامناسب خرید و فروش خودروهای وارداتی در بازار، عملیاتی شدن این پیشنویس را ضربهای جدی به بازار خودرو دانس//ت و تاکید کرد: به طور قطع اثرات ای//ن تصمیم ب//ر مصرفکنندگان خ//ودرو خواهد بود و خودروس//ازان همچنان از حضور انحصاری خود در بازار بهرهمند میشوند.

وی ب//ا اش//اره ب//ه افزایش ن//رخ ۰۴ ت//ا ۰۵ درصدی خودروه//ا بعد از ممنوعیت ثبت س//فارشها اظهار کرد: به طور قطع تنها دس//تاورد افزایش تعرفه، ایجاد انحصار بیش//تر خواهد ب//ود و با این اقدام به خودروس//ازانی که نمایندگی رسمی نشان تجاری را یدک میکشند اجازه میدهی//م که خودروهای خود را با نرخ بهتری به فروش برسانند. این فعال بازار خودرو در تشریح وضعیت فعلی و امکان تبدیل ش//دن خودرو به کاالی سرمایهای مانند سالهای گذشته گفت: در آذر ۱۹ نرخ ارز ۳ برابر شد و همه به دنبال حف//ظ ارزش پول خود بودند از این رو یا به خرید خودرو روی آوردند یا خرید مسکن را جایگزین کردند. در این میان ش//رکتهایی که خودرو وارد کرده بودند بیش//ترین سود را بردند و به نظر میرسد آن دوره تنها تبدیل به یک مسابقه افزایش نرخ شده بود.

موتمنی ادام//ه داد: به طور قطع افزایش میزان تعرفه به ضرر مصرفکننده خواهد بود. این در حالیاس//ت که ق//درت خرید مردم نی//ز باید در نظر گرفته ش//ود و در شرایطی که این قدرت خرید پایین است هرگونه افزایش تعرف//ه واردات میتواند تبعات منفی برای مصرفکننده نهایی داش//ته باشد و س//ود را تنها نصیب خودروسازانی میکند که به دلیل در اختیار داش//تن ب//ازار انحصاری چن//دان پیگیر بهبود کیفیت و اس//تفاده از فناوریهای نوین نخواهند بود. رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو پیش//نهاد کرد: تعرفه خودروهایی که بیش//ترین قش//ر جامعه اقدام به خرید آن میکنند بهگونهای تعیین شود که منجر به رقابتی ش//دن بازار ش//ود زیرا تنها در بازار رقابتی است که مصرفکننده ضرر نخواهد دید بنابراین باید در خودروهایی که قش//ر بیشتری از جامعه اقدام به خرید آن میکنند، ش//رایطی فراهم ش//ود که منجر به رقابتپذیری ش//ود. در این ش//رایط رقابت تعیینکننده ن//رخ نهایی خواهد بود، بنابراین بای//د تعرفه به اندازهای تعیین شود که مصرفکننده تشخیصدهنده نهایی برای انتخاب یک خودرو باشد.

بر اس//اس این گ//زارش، به نظر میرس//د با توجه به ش//رایطی که پیش از این در ب//ازار خودروهای وارداتی وجود داش//ت بهتر اس//ت با تکیه بر نظرات کارشناسی تصمی//م ج//دی در ای//ن زمینه اخذ ش//ود ت//ا در این آشفتهبازار خودرویی و قدرت خرید پایین، مصرفکننده باز هم متضرر اصلی این ماجرا نباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.