رونق‹صادرات‹ایران‹خودرو‹با‹قطعات‹آپشن‹

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

با همت معاون//ت صادرات ایران خودرو و ش//رکت تولید محصوالت سفارشی (آپکو) صادرات خودروهای سفارشی و آپشنال به بازارهای هدف توسعه مییابد. به گزارش ایکوپرس، با توجه به استقبال مشتریان در بازار کش//ورهای هدف، آپش//نبندی به عنوان بخشی از فرآیند فروش خودرو در کش//ورهای صادراتی ایران خودرو درآمده و تامین نیاز و خواس//ت مش//تریان به عنوان یکی از اهداف و اولویتهای اصلی ایران خودرو در این کش//ورها دنبال میشود. بر همین اساس، در نخس//تین گام معرفی آپشن محصوالت در بازار عراق از طری//ق نمایش//گاه بینالمللی بازرگانی این کش//ور انجام شده و با توجه به استقبال مشتریان با همکاری آپکو، ایران خودرو و نماینده این ش//رکت در عراق در مج//اورت محل عرضه محصوالت ایران خودرو در این کش//ور، غرفهای برای عرضه آپش//ن خودرو نیز ایجاد خواهد ش//د. به این ترتیب مشتریان، آپشنهای مورد نیاز را از طریق ش//رکت تولید خودروهای سفارش//ی ای//ران خودرو (آپک//و) تامین میکنند. اف//زون بر این دو نمایندگی بزرگ فروش خودرو در بغداد (زس//کو) قطعات سفارشی محصوالت ایران خودرو را به نمایش خواهند گذاشت و به مشتریان معرفی خواهند کرد.

برمبنای ای//ن گزارش، پروژه ص//ادرات خودروهای سفارشی به عراق در دستور کار و اولویت شرکت تولید خودروهای سفارشی و صادرات ایران خودرو قرار دارد به گونهای که قطعات آپش//ن محصوالت ایران خودرو با نرخ رقابتی و کیفیت مناسب سهم باالیی را در بازار این کشور هدفگذاری کرده است.

این گزارش میافزاید، از دیگر اقدامات انجام ش//ده در بخش صادرات محصوالت آپشنال، تجهیز و ارسال خودروهای پلیس مورد نیاز کشور ارمنستان است که همکاریها با این کش//ور برای تامین و آپش//نبندی خودروهای دوگانه س//وز نیز در دس//ت اقدام اس//ت. مش//ارکت هرچه بیشتر معاونت صادرات ایران خودرو و ش//رکت تولید خودروهای سفارش//ی ای//ران خودرو (آپکو) برای ورود محصوالت آپشنال به سایر بازارهای صادراتی نیز درحال توسعه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.