ادعای‹جدید‹درباره‹آینده‹صنعت‹خودرو

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

باب لوتز، از مدیران ارش//د سابق جنرال موتورز یک پیشبینی ترس//ناک برای آینده صنعت خودرو دارد. وی ادع//ا کرده که تا ۰۲ س//ال آین//ده، چیزی مانند خودروه//ای فعلی وجود نخواهد داش//ت. به گزارش خب//ر خ//ودرو، لوت//ز در گفتوگویی اع//الم کرده در دههه//ای آینده خودروها از بین خواهند رفت و جای خود را به وسیلههای نقلیه جدید خودران خواهند داد. وی در بخش//ی از گفتوگوی خ//ود میگوید: صنعت خودرو در س//رازیری تغییرات شدید قرارگرفته است. برای صدها س//ال، اسبها وسیله نقلیه اصلی انسانها بودهان//د و در ۰۲۱ س//ال اخیر آنها ج//ای خود را به اتومبیله//ا دادهاند. اکنون در حال نزدیک ش//دن به پایان راه برای اتومبیلها هس//تیم زیرا مس//افرت در آینده به وسیله وسایل نقلیه خودران کامال استاندارد انجام خواهد شد.

ع//الوه بر این، لوتز ادعا میکند در ۵۱ تا ۰۲ س//ال آینده، استفاده از خودروهای معمولی که توسط انسان رانده میشوند در جادهها و خیابانهای عمومی ممنوع خواهد ش//د و بخش زیادی از م//ردم ترجیح خواهند داد از وس//ایل نقلیه خودران مدیریتش//ده به وسیله ش//رکتهای حملونق//ل مانند اوبر و لیفت اس//تفاده کنن//د. پیشبینیه//ای ترس//ناک لوتز اینج//ا تمام نمیش//ود. وی اعتقاد دارد خودروس//ازهای سنتی در چن//د دهه آینده از بین خواهند رفت و دیگر تقاضایی در بازار برای خودروهای پرفورمنس هم وجود نخواهد داش//ت. چرا؟ وی ادعا میکند وس//ایل نقلیه خودران آینده همگی در س//رعتهای یکسان حرکت خواهند کرد و نیازی به س//اخت وسایل نقلیه سریعتر نخواهد ب//ود. در آینده، لوتز اعتقاد دارد مالکیت و اس//تفاده از خودروهای معمولی یک کار بس//یار لوکس خواهد بود و تنها محدود به باشگاههای خصوصی و پیستها خواهد ش//د. ب//ا تمام احترامی که ما ب//رای باب لوتز قائل هستیم، مطمئنیم که هیچیک از پیشبینیهای وی در ۰۲ س//ال آینده رنگ واقعیت به خود نخواهد گرفت. در ۰۵ س//ال آینده چطور؟ شاید اما امیدواریم که هیچوقت این اتفاق نیفتد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.