کنترل نرخ قطعات و اجرت خدمات از طریق ایساکو

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

امکان صحتس//نجی و کنترل فاکتور صادر ش//ده ازطریق نمایندگیهای مجاز شبکه خدمات پس از فروش ایرانخودرو از طریق تطابق با قیمتهای اعالم ش//ده در س//ایت ش//رکت ایس//اکو میسر ش//د. به گزارش روابط عمومی شرکت ایساکو، مش//تریان مراجعهکنن//ده به ش//بکه خدمات پ//س از فروش ای//ران خودرو این امکان را خواهند داش//ت ک//ه پس از اتمام کار تعمی//رات و ترخی//ص خ//ودرو از تعمی//رگاه، هزینههای خودرو شامل هزینه قطعات و اجرت خدمات انجام شده را در وبسایت شرکت ایس//اکو مشاهده کنند. مشتریان میتوانند قیمتهای درج ش//ده در فاکتور ارائه شده ازسوی نمایندگی را با موارد مندرج در س//ایت ش//رکت مقایسه و صحتسنجی ک//رده و در ص//ورت مش//اهده هرگونه مغایرت ابت//دا آن را با مدی//ر نمایندگی و در صورت توافق نداش//تن با ش//ماره تلفن ۰۴۴۶۹۰ مطرح کنند. گفتنی اس//ت فهرست نرخ خدمات و اجرت تعمیرات روی سایت ایساکو به آدرس ‪www. isaco.‬ ir قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.