فعالیت ۰۰۷۸ نمایشگاه خودرو در کشور

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«

مدیرمسئول: ناصر بزرگمهر

»

رییس اتحادیه فروشندگان خودرو با اعالم اینکه اکنون حدود یکهزار نمایشگاه خودرو در تهران و در کل حدود ۸ هزار و ۰۰۷ نمایشگاه خودرو در کشور فعالیت دارند، گفت: بیشتر خودروهای وارداتی موجود در نمایشگاهها دستدوم است.

س//عید موتمنی در گفتوگو با پایگاه خبری گسترش در پاسخ به این پرس//ش که با نمایش//گاهدارانی که مبادرت به گذاش//تن خودروه//ا در معابر و پیادهروها میکنن//د چگونه برخورد خواهد شد، اظهار کرد: این موضوع مربوط به وظیفه شهروندی است که هریک از نمایش//گاهداران باید براس//اس این وظیفه، حقوق سایر شهروندان خود را رعایت کنند.

ب//ه گفت//ه ریی//س اتحادی//ه فروش//ندگان خ//ودرو؛ بیش//تر نمایشگاهداران که صاحب مغازه و دارای جواز کسب هستند این موضوع را رعایت میکنند و بهطور نمونه در خیابانهای ش//لوغ ازجمل//ه عباسآب//اد، خودروها در فضای نمایش//گاهی نگهداری میشوند و مازاد آن را به پارکینگهای خود منتقل میکنند.

موتمنی در پایان افزود: سال گذشته بر اساس طرح شهرداری ب//ا فیلمب//رداری از خودروهای پارک ش//ده در معاب//ر، آنها را به پارکین//گ منتق//ل کردند ک//ه اکنون ب//ا فرهنگس//ازی عمده نمایش//گاهداران این موض//وع را رعایت میکنن//د اما در صورت مش//اهده چنین تخلفی بهطور قطع پلیس با آن برخورد خواهد کرد.

تلفن: 82190 - نمابر: -88713730 پیامک: -300082190 پیامگیر صوتی: 88105304 سازمان آگهیها: 88722732-3 - نمابرآگهی ها: 88109733 امور مشترکین: 88722735 - روابط عمومی: 88105309 توزیع و سازمان شهرستانها: 88724211 نشانی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه...

قائم مقام مدیرمسئول: مسعود دهشور سردبیر: مجتبی اعتماد مقدم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.