از کپیکاران بدون دانش تا تجهیز موتورسیکلتهای معمولی

یک‹هفته‹با‹نظرات‹کارشناسان‹صنعت‹قطعه‹و‹سازندگان‹موتورسیکلت

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

‹چالش‹عملیاتی‹نشدن‹اهداف ‹

یک//ی از عواملی که در تحق//ق پروژهها به طراحان کم//ک میکن//د برنامهری//زی و زمانبن//دی کردن مرحله به مرحله هر امری است. محمود نجفیسهی، عضو انجمن تخصصی صنای//ع همگن نیرومحرکه و قطعهس//ازی کشور معتقد اس//ت: باید برنامهریزیها که عنوان میش//ود در یک یا ۳ سال آینده به درصد مشخصی رسید، شکسته ش//ود زیرا این امر سخنی کلی اس//ت که به نوعی خطاپذیری در آن باالس//ت درحالیکه اگر این تعداد سالها تقسیم و عنوان شود ۶ ماه نخست سال ۶۹ باید اینجا باشیم و نقطه هدف نیمه دوم س//ال نیز مشخص باشد رسیدن به اهداف را سریعتر میکند.

او ادامه داد: به طور نمونه اگر قرار اس//ت در مدت ۳ سال ۰۸درصد داخلیسازی انجام شود و در پایان این ۳ س//ال به این عدد نرس//یم دیگر کاری از پیش نمیبریم و تنه//ا زمان را از دس//ت دادهایم. ازاینرو اص//رار دارم ج//دول زمانبن//دی باید ب//ه زمانهای کوتاهتر خرد ش//وند. اگر این امر از سوی صنعتگران تک//رار و دنبال ش//ود در برنامهریزیها به یک قانون تبدیل میش//ود. باید از س//خنان کلی گ//ذر کرد و بهط//ور ج//دی برنامهریزی داش//ت و آن را لحظه به لحظه کنترل و دنبال کرد.

جعف//ر نصیری، عض//و انجمن س//ازندگان قطعه و مجموعههای خودرویی درباره چالش صنعتگر داخلی در امر برنامهریزیها نیز اظهار کرد: در برنامهریزیها ب//ه اهداف مورد نظر دس//ت نمییابی//م زیرا تعریف جامع و اس//تراتژی ثابت نداریم بهط//ور نمونه بدون اطالعرس//انی از پیش ب//ه یکب//اره تصمیمی گرفته میش//ود. در این ش//رایط صنعت کشور دچار آسیب جدی میش//ود زی//را برای تولید محص//والت جدید فکری نشده است بنابراین استراتژی مدونی نیاز است که بهطور نمونه خودروساز، قطعهساز و مصرفکننده بر اس//اس آن حرکت کنند و ش//اید مردم خودرویی ک//ه میخرند ندانند آینده آن چه میش//ود بنابراین میتوان گفت مشکل اصلی در موفق نبودن برنامهها، نداشتن استراتژی ثابت است.

او در ادامه این مس//ئله به عملیاتی نش//دن برخی طرحها اش//اره کرد و گفت: گاه//ی برای بخشهای مربوط تعریفهایی ارائه و کتابهایی تهیه میش//ود اما عملیاتی نمیش//وند و برای تحقق اهداف باید به این موضوع نیز توجه داشت.

‹مونتاژ‹قطعات‹بدون‹تخصص ‹

یک//ی دیگر از بحثه//ای مطرح ش//ده در صفحه قطعات خ//ودرو مربوط به مونتاژ آنهاس//ت. به گفته برخی کارشناس//ان تولیدکنن//ده ایران//ی در مونتاژ مجم//وع قطع//ات دچ//ار مش//کل اس//ت. علیاکبر جوانروح، یکی از فعاالن صنعت قطعه عنوان کرد: در بحث مونتاژ که مجموع//های از قطعات، قطعه اصلی را تش//کیل میدهد صنعتگر ما تنها کپیکار اس//ت. البته در این مجموعهس//ازی و مونتاژ ارتباطات نقش مهمی دارد و سفارشدهندگان به افراد آشنای خود قطعات را برای مونتاژ سفارش میدهند. درواقع باید گفت در تولید این قبیل قطعات روابط بهجای ضوابط حاکم است. این افراد از ساختار قطعات هیچ آگاهی نداش//ته و تصور این اس//ت که چنین ام//ری نیاز به دان//ش و تخصص ندارد. اما محم//د نصیری، از دیگر فعاالن صنعت قطعه در اینباره معتقد اس//ت: چنین س//خنی پایه منطقی ندارد زیرا ی//ک خودرو از چند هزار قطعه تش//کیل ش//ده که تمام آنها برای درست عم//ل کردن خ//ودرو به یکدیگر متصل میش//وند و اگر چنین سخنی درست باشد در عملکرد خودروها باید مش//کالت اساس//ی وجود داشته باش//د ازاینرو نمیپذی//رم که ضع//ف در صنعت قطعه اس//ت زیرا قطعهساز وابسته به خودروساز است. نخست باید در صنع//ت خودرو مدلهای خودرویی روزآمد ش//وند و سپس انتظار توسعه در صنعت قطعه را داشت.

‹توان‹طراحی‹موتورسیکلت‹معمولی‹در‹ ‹ کشور‹وجود‹ندارد

صنعت موتورس//یکلت و تولید موتورس//یکلتهای خ//اص از دیگ//ر موضوعهای//ی بود که «گس//ترش صنع//ت» آن را دنبال کرد. علیرض//ا عابدینی، مدیر اجرایی یکی از ش//رکتهای داخلی فعال در صنعت موتورس//یکلت گفت: این ش//رکت بهطور اختصاصی موتورس//یکلتهای معمولی ۵۲۱ سیس//ی را برای پلیس تجهیز میکند. وی افزود: باید تولید محصوالت با شمارگان باال باشد تا توجیه اقتصادی داشته باشد و تولیدکنن//ده اقدام به تولید کن//د. البته توانمندی وج//ود دارد اما بازار محدود آن صرفه اقتصادی برای سرمایهگذاری ندارد.

عابدینی یادآور ش//د: واقعیت این اس//ت که ما در ایران طراحی موتورس//یکلت نداریم و در اینباره در صنع//ت موتورس//یکلت و خودرو ضعفه//ای زیادی وجود دارد. اگر بخواهیم طراحی داش//ته باشیم باید نش//ان مطرحی باشد که با س//رمایهگذاری برگشت ش//ود بنابراین کسانی که به این سمت رفتهاند سعی میکنند از نشانهای معروف استفاده کنند. با وجود تمام مش//کالت، تولیدکننده میتواند به آن س//مت برود به ش//رط آنکه زیرس//اختها درست باشد. این امر مهم نیز در دست تولیدکننده نیست و دولت باید چنین بستری را فراهم کند.

سمانه عرفانی، یکی دیگر از فعاالن این صنعت نیز گفت: برای تامین نیاز کش//ور و تع//دادی که به آنها سفارش داده میشود موتورسیکلتهای معمولی را با نصب باکس و سایر لوازم جانبی ضروری آماده کرده و تحویل میدهند.

او افزود: این نوع موتورس//یکلتها استانداردهای خاص خود را دارند که از همان ابتدا برای یک حرفه خاص مانند پلیس یا اورژانس طراحی میش//وند. او تاکید کرد: کشورهای صنعتی و فعال در این حوزه به سمتی رفتهاند که طراحی موتورسیکلتها را براساس کارب//ری که دارند، انج//ام میدهند درحالیکه ما در داخل برای طراحی موتورس//یکلتهای معمولی نیز ضعف داریم.

گروه صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.