سیاست متمرکز الزمه توسعهیافتگی

Sanat Newspaper - - خبر -

در ای//ران الگ//وی دقیقی ب//رای صنعتی ش//دن وجود ن//دارد و ب//دون برنام//ه در ه//ر زمین//های همچ//ون ف//والد، م//س، آلومینی//وم، پتروشیمی، خودروسازی ...و ورودکردهای//م. درحالحاضر اتریش یک کش//ور صنعتی است اما خودروسازی، فوالد ...و ن//دارد به ای//ن علت که متناس//ب با ظرفیتهایش//ان چارچوبی را تعریف کرده و براس//اس آن حرکت میکنند. بنابراین قبل از آنکه الگوی توس//عه صنعتی خود را بر مبنای صنایع کوچک یا بزرگ تعری//ف کنی//م ابتدا باید الگ//وی صنعتی را ب//ر پایه چند صنعت ویژه برنامهریزی کنیم و براساس آن صنایع کوچک و متوسط را به آن سمت سوق دهیم. صنعتی بودن در یک حوزه بس//یار بهتر از آن اس//ت که در دهها صنعت فقط در چارچوب کشور و با کیفیت پایین تولید کنیم.

بر همین اس//اس وزارت صنعت، مع//دن و تجارت باید دست از تصدیگری صنعت بردارد و الگوی توسعه صنعتی را با هماهنگی دانش//گاه و بازار تدوین کند. باید یکس//ری صنایع ک//ه ارزشافزوده چندانی ندارن//د از چرخه صنعت کنار گذاشته و در بخشهای دیگر سرمایهگذاری شود.

درحالحاضر پتروشیمی الگوی به نسبت مناسبی دارد و نگاه صادراتی خود را تعیین کرده اما سایر صنایع هیچگونه الگوی مناسبی ندارند.

الگوی صنعتی ای//ران باید برمبنای تولید پتروش//یمی، ف//والد و مس متمرکز ش//ود. با تمرکز بر ای//ن صنایع باید زنجیرههای ارزش این بخش را تقویت کنیم. بهطور مثال، اگر فوالد گس//ترش پیدا کند ایران کشتیس//از نیز خواهد بود.

بنابراین تمام بخشهای صنعتی را برمبنای این ۳ بخش باید برنامهریزی کنیم.

صنایع کوچک اش//تغالزایی و ارزشاف//زوده باالیی تولید میکنند اما با وجود این، تمام حمایت صنعتی روی صنایع بزرگ بوده و این مشکل اصلی صنایع ایران است.

تعیی//ن الگوی مناس//ب و حمایت از صنای//ع کوچک و متوس//ط در راستای آن الگو را باید در دستور کار قرار داد تا بتوانیم در 0۱ سال آینده به مرز صنعتی شدن برسیم.

مسعود دانشمند دبیرکل خانه اقتصاد ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.