«کوهرنگ» در چهارمحال و بختیاری ساخته میشود

Sanat Newspaper - - صنایع کوچکوشهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی چهارمحال و بختیاری گفت: درحالحاضر ۰۹ هکتار زمین برای س//اخت شهرک صنعتی کوهرنگ در ف//از ی//ک و ۲ مدنظر قرار گرفت//ه که تمامی زیرس//اختهای فاز ی//ک با ۰۵ هکتار زمین آماده بهرهبرداری اس//ت و ۲ واحد آن نیز به بهرهبرداری رس//یده است. علیرضا شفیعزاده در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری گس//ترش در پاس//خ به این پرسش که با توجه به اینکه چهارمحال و بختیاری از منابع آبهای شیرین زیادی نسبت به سایر اس//تانها برخوردار است، تا چه اندازه از این ظرفیت بهرهبرداری شده است، بیان کرد: برای این منظور، ساخت شهرک تخصصی آبمعدنی در شهرستان کوهرنگ درنظر گرفته شده است. وی افزود: آب چشمه دیمه که در این شهرستان واقع شده، از نظر کیفی جزو بهترین منابع آبی در کش//ور به شمار میرود چراکه آب این چشمه بدون هیچگونه افزودنی وارد بطری میشود.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی چهارمح//ال و بختیاری تصری//ح کرد: اکنون ۰۹ هکتار زمین برای س//اخت ش//هرک صنعتی کوهرنگ در فاز یک و ۲ مدنظر قرار گرفته که تمامی زیرس//اختهای ف//از یک با ۰۵ هکتار زمی//ن آماده بهرهب//رداری و ۲ واحد آن نیز به بهرهبرداری رسیده است. شفیعزاده تصریح کرد: حدود ۰۴ هکتار نیز برای توس//عه این شهرک لحاظ شده که در حال انجام زیرساختهای آن هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.