مشکالت بخش خصوصی برای ساخت نیروگاه

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

مع//اون وزیر نی//رو در امور برق و انرژی گفت: براساس برنامهریزیهای انجام ش//ده ب//رای س//رمایهگذاران داخل//ی 50 هزار م//گاوات موافقت اصولی صادر کردهای//م که به انعقاد قرارداد منجر ش//ده است، اما در این بین بخش خصوصی مشکاتی برای ایجاد نیروگاه دارد. هوش//نگ فاحتیان در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه یکی از مش//کات بخش خصوصی داخلی برای ایجاد نی//روگاه ناتوانی در تامین وثیقههای مورد نیاز بانکها اس//ت، اظهار کرد: همین مسئله موجب ش//ده تا بسیاری از سرمایهگذاران نتوانند موفق به ساخت نیروگاه شوند.

وی ب//ا اش//اره به آمار موج//ود در این زمین//ه عنوان کرد: کمتر از 20 درصد سرمایهگذاران بخش داخلی که برای آنها موافقتنامه اصولی صادر میش//ود میتوانند نسبت به ساخت نیروگاه اقدام کنند و بقی//ه توانایی کافی برای انجام این کار را ندارند.

مع//اون وزیر نی//رو در امور برق و ان//رژی ادامه داد: همین مس//ئله موج//ب میش//ود ت//ا وزارت نیرو نس//بت به جذب س//رمایهگذار خارج//ی اق//دام کن//د. در همی//ن راس//تا نیز درحالحاضر کش//ورهایی از چین، ژاپ//ن و کرهجنوبی برای مذاکره درباره س//اخت نیروگاه در نقاط مختلف کشور اعام آمادگی کردند.

فاحتیان با اش//اره به یکی از ش//رکتهای س//رمایهگذار خارجی گفت: یک شرکت بلژیکی – ترکیهای قرارداد ساخت 2000 مگاوات را بس//ته اس//ت که زمان مش//خصی برای به نتیجه رس//یدن این قرارداد درنظر گرفته ش//ده و با توجه به اینکه این ش//رکت به دنبال بانکه//ای خارجی برای تامین منابع مالی اس//ت باید گف//ت که اگر در زمان تعیین ش//ده چالشه//ای موجود در این زمینه برطرف ش//ود، این قرارداد به نتیجه خواهد رسید.

وی با بیان اینکه در صنعت برق ساالنه به 20 هزار میلیارد تومان س//رمایه نیاز اس//ت، گفت: درحالحاض//ر کل درآمد صنع//ت برق 5۱ ه//زار میلیارد تومان تخمین زده میش//ود که ش//اید بتواند تنها نیازهای جاری این صنعت را پاس//خگو باشد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ادامه داد: برای ایجاد زیرس//اختهای الزم در صنعت برق نه دول//ت منابع الزم را دارد و ن//ه وزارت نیرو میتواند منبع دیگری را جایگزین کند بنابراین ما ناچاریم از س//رمایهگذاران داخلی و خارجی برای پیشبرد اهداف این صنعت استفاده کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.