اولویت اصلی ایران سیاست است، نه اقتصاد

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

مجیدرض/ا حری/ری- نایبریی/س اتاق بازرگان/ی ای/ران و چین : الگوی توس//عه چین منحص//ر به فرد اس//ت که کش//ورهای دیگر دنیا امکان اس//تفاده از آن ش//یوه را ندارند اما به عنوان ی//ک تجربه موف//ق از برخی از اقدام//ات میتوان اس//تفاده کرد. یگانه بودن آن نی//ز به ویژگیهای تاریخی و جغرافیایی، وسعت سرزمین و تعداد باالی جمعیت برمیگردد. مهمترین نکتهای که میتوان از آن درس گرفت و موجب موفقیت و توس//عه صنعتی چین شد به وجود آمدن اراده جمع//ی برای توس//عه و فاصله گرفت//ن از توزیع فقر در جامع//ه بود. اندیش//ه اصاحات اقتصادی چی//ن همزمان با انقاب اس//امی ایران در چین آغاز شد و حاکمیت این تفکر که در چین هیچ چیز مهمتر از اینکه اقتصاد چین قوی ش//ود وجود ندارد باعث ش//د تا تمام تصمیمهای سیاسی، نظامی، امنیتی، درگیریهای منطقهای ...و براساس منافع اقتصادی س//اماندهی ش//ود. موت//ور محرکه ای//ن اندیش//ه نیز جذب س//رمایهگذاری خارجی بود. ایران در ظاهر از ابتدای انقاب دنب//ال چنین الگویی بود اما بیش//تر ب//ه این الگو تظاه//ر کرد تا به آن عمل کند. آنچه در چین اتفاق افتاد، گذار از یک اقتصاد متمرکز دولتی به س//مت یک اقتصاد هدایت ش//ده و کنترل شده خصوصی ب//ود. خصوصیس//ازی م//دل چینی ب//ه معنای خصوصیس//ازی مارگارت تاچر نب//ود بلکه ابتدا آزادسازی اقتصادی رخ داد و سپس به سمت خصوصی آن هم با س//اختاری خاص و پیچیده حرکت کردند. حکومت چین، تکصدا و متمرکز است در حالی که در ایران چندصدایی وجود دارد ب//ه همین دلیل نمیتوان الگوبرداری کرد اما میتوان از اقدامات آن درس گرفت که اتفاقا برخی حمایتهای صنعتی ازهمانشیوهبرگرفتهشدهاماموفقنبودهزیرامشکلاقتصاد در مسائل سیاسی است. سیاست داخلی و خارجی بر اقتصاد تاثیر میگذارد. به عبارت دیگر، برخاف ش//عارهایی که داده میشود نخس//تین اولویت ایران اقتصاد نیست. در نتیجه به دلیل نبود عزم ملی و تکصدایی موجود در س//اختار اقتصادی الگوهای چینی در ایران موفق عمل نکرده است.

چین ب//ه دلیل زیربنای اقتص//ادی آن، که تابع اقتصاد سوسیالیس//تی اس//ت، الگوهای ویژهای را در توسعه اقتصادی ب//ه کار برد که نمیتوان به طور کامل آن الگوها را اجرایی کرد اما از سیاس//تهای اتخاذ ش//ده میتوان بهره گرفت. چین در 0۳ س//ال گذش//ته با تغییر و تحوالت اساسی و نوس//ازی روبهرو بوده که باعث شده اکن//ون به ق//درت برتر اقتصاد جهان تبدیل ش//ود. ایران یک کش//ور جهان سومی اس//ت و دارای اقتصاد در حال توسعه است بنابراین با س//اختار چین تفاوت دارد. چین با وجود اینکه س//اختاری سوسیالیس//تی دارد، تغییرات اساس//ی در تمام ابعاد اجتماعی، سیاس//ی، اقتصادی ...و انجام داده اس//ت و اینکه توانس//ته در چنین س//اختاری در یک نظام جهانی س//رمایهداری به این شکل پیشرفت کند از ش//گفتیهای اقتصاد اس//ت. ای//ران بعد انقاب از نظر اقتص//ادی تا حدودی به دنبال هم//ان الگو بود تا به

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.