نبود مدیریت برجسته و فساد گسترده در ایران

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

محمدباق/ر صدری-عض/و انجم/ن اقتصاددان/ان ایران: وس//یله بنگاههای بزرگ دولتی اقتصاد را اداره کند اما موفق نبود چون ابتدا کش//ور چند سال درگیر جنگ ش//د و بعد از انق//اب تا حدودی رویکرد تغییر کرد اما ب//ا وجود این، برنامههای توس//عه اقتصادی به ویژه از برنامه چهارم به بعد به نحوی تنظیم ش//د که هیچکدام اجرایی نشد و تحلیلی بر چرایی آن نیز نش//د ب//ه همین دلیل اقتصاد ای//ران دچار عقبماندگیهایی اس//ت که دلیل اصلی آن به نبود مدیریت برجس//ته در کش//ور برمیگ//ردد. ایران الگوی تس//هیاتدهی به تولی//د را به طور ناقص از چین بهره گرفته اما به دلیل فس//اد گس//ترده در ایران هیچگاه نتوانس//ته موفق عمل کند. فس//اد در ای//ران بخش قبل توجه//ی از تولید ناخل//ص داخلی کش//ور را بلعیده و تا زمانی که ش//فافیت در اقتصاد ایران به وجود نیاید توسعه اقتص//ادی به وجود نخواهد آمد. ش//فافیت ب//اال و مبارزه گس//ترده با فس//اد از مهمترین ویژگیهای اقتصاد چین است که آن را قدرتمند کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.