حفظ اشتغال، نیازمند تغییر سیاستگذاری در بازارهای مالی

Sanat Newspaper - - زیر ساخت -

بورس ایران هنوز به کارکرد مناس//بی در ح//وزه اقتص//اد نرسیده و نتوانسته کمک کند که س//رمایه از طریق این بازار مال//ی وارد بخش اصلی اقتصاد ش//ود. ب//ر اس//اس نمودارهای ب//ورس در کش//ور پیشبینی میش//ود اگر ضریب رشد این ب//ازار مال//ی به همین ش//یوه ادامه یابد در آینده حبابهای اقتصادی ایجاد خواهد شد.

تجربه بازاره//ای جهانی در دنیا نشان میدهد حبابهای ایجاد شده ازسوی بازارهای مالی پس از ترکیدن آس//یبهای بس//یار زیادی را به بخش تولید و اش//تغال وارد خواهد ک//رد. در این زمینه نبای//د کارکرد اصلی بازارهای مالی فراموش ش//ود، بازار بورس باید در خدمت بخش واقع//ی اقتصاد باش//د و میتوان از این ابزار ب//رای تامین اعتبار بخش واقعی اقتصاد اس//تفاده کرد اما مسیر کنونی امکان ایجاد این ظرفیت را گرفته و اج//ازه نمیدهد بخش واقعی اقتصاد از طریق بازارهای مالی تامین شود.

البته بازار مالی ایران در ش//رایط کنونی قدرت چندانی ندارد و درحالحاضر نمیتواند آسیب جدی برای بخش اصلی اقتصاد داش//ته باشد. بازار بورس ما قوی و بزرگ نیست و گردش مالی بورس نس//بت به جی دی پی ایران نش//ان موک//د این موضوع اس//ت. با این حال اکنون باید چارهای برای آسیبهایی که این بازار ممکن اس//ت در شرایط قدرتمند شدن به اشتغال و تولید وارد کند، اندیشید.

البته نباید فراموش کرد که رابطه بورس و بنگاههای تولیدی دو طرفه اس//ت. به عبارتی ضعف بنگاهه//ای تولیدی منجر به ضعف بورس و برعکس میشود. بر این اساس در شرایط کنونی دولت و نهادهای سیاس//ی تاثیرگذار در این عرصه باید شیوهای را پی//دا کنن//د تا بازاره//ای مالی حتی در ش//رایطی که قدرت چندان//ی ندارن//د در خدمت واحدهای تولیدی باش//ند. در این شیوه بنگاههای تولیدی رشد خواهد کرد و به ازای آن بازارهای مالی نیز قدرت بیشتری پیدا میکنند.

اکن//ون به دلی//ل بهرهوری پایی//ن تولی//د و عملکرد ضعیف بنگاهها سهام مناسبی در بازار بورس یافت نمیشود و این بازار با چالشهایی روبهروس//ت که اگر رفع نش//وند، آسیبهایی به اقتصاد کشور وارد میش//ود که شاید پیشبینی و جلوگیری از آنها در آینده شدنی نباشد.

علی€دین €یترکمانی€ عضو€هیات€علمی€موسسه€ مطالعات€و€پژوه €شهای€ بازرگانی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.